William Shakespeare

Večer tříkrálový - ukázky

Lepší míti na krku dobrou oprátku nežli zlou ženu.    -- Šašek
.. nejvtipnější kus Adamova žebra ..    -- Šašek
Pak máte pravdu: nejsem to, co jsem.    -- Viola

Na úvod bych snad ještě měl uvést něco k osobám vystupujícím v ukázkách. Viola je přestrojena za muže a ač sama Vévodu miluje, snaží se, v jeho službách, pro něho získat lásku Olivie. Sebastiano je bratr Violy, k nerozeznání od ní.

I.4.
..
Viola:
Však, milostivý pane,
žije-li vskutku jenom smému žalu,
jak tvrdí pověst, nepřijme mě nikdy.
Vévoda:
Buď dotěrný, buď drzý, povykuj,
jen s nepořízenou se nevracej!
Viola:
A kdybych s ní mluvil, co mám říci?
Vévoda:
Rozprostři před ní vesmír vášně mé,
výkladem o mé věrnosti ji omrač!
Zahrej mou žalost! Tobě bude slušet,
a ona ochotněji uvěří
tvé mladosti než poslu vážnějšímu.
Viola:
To sotva, pane.
Vévoda:
Jistě, milý hochu!
Vždyť dosud dopouští se pomluvy,
kdo praví, že jsi muž. Rty Dianiny
rudější nejsou tvých. Tvůj svěží hlásek
zní jako švitoření děvčátka
a všechno na tobě je jaksi ženské.
Jsi pro ten úkol jako předurčen. -
Tři nebo čtyři z vás ho doprovoďte,
či třeba všichni! Mně je nejlehčeji,
když jsem co možná sám. - Jen tohle sveď,
a budeš volně, v blahobytu živ,
jako tvůj pán.
Viola:
Učiním vše, co zmohu,
abych vám dobyl slečny. - Jaká mela!
Jsem námluvčí a sama bych ho chtěla!

I.5.
..
Olivie:
Nechte nás o samotě!
Odejdou Marie a družina.
Poslechnu si tedy to vaše kázání. Jak zní text, ke kterému se víže, pane kazateli?
Viola:
Nejspanilější slečno!
Olivie:
To je arci utěšený článek víry, a dá se o tom hodně říci. Kde je uložen váš text?
Viola:
V Orsinových prsou.
Olivie:
V jeho prsou. V kolikáté kapitole jeho prsou?
Viola:
Mám-li odpovědět přesně: v první kapitole jeho srdce.
Olivie:
Tu jsem četla. Čiré kacířství. Jinak nemáte co říci?
Viola:
Drahá slečno, ukažte mi obličej!
Olivie:
Snad vám nenařídil váš pán, abyste vyjednával s mým obličejem? Vzdalujete se od svého textu. Ale buďsi! Poodhrneme záclonku a ukážeme vám to arcidílko.
Odhalí se.
Hle, tak vypadám právě v tuto chvíli. Slušná práce, což?
Viola:
Výtečná, nemá-li jiného autora krom pánaboha.
Olivie:
Ty barvy jsou stálé, pane, ty nepouštějí ani v nejhorším nečase.
Viola:
Toť pravá krása, jejíž nach a běl
poctivý původ vzaly v dílně boží.
Ach, slečno, bylo by to nelítostné
zůstavit hrobu tolik líbeznosti
a světu nedat ani odliku.
Olivie:
Nebojte se, pane, nejsem taková ukrutnice. Připojím soupis své krásy k poslední vůli. Všecinko přijde do inventáře a každá část a každý kus bude výslovně uveden ve zvláštním dodatku. Asi takhle: Item, souprava rtů, dost pěkně červených, horní a dolní; item, dvě sivé oči s příslušnými víčky; item, jeden krk, jedna brada a tak dále. Poslali vás, abyste mě odhadl?
Viola:
Vidím vás, jaká jste. Jste příliš pyšná.
Však kdybyste i byla čert, jste krásná.
Můj pán vás miluje. Tak horoucně,
že stejné leda oplatíte stejným,
byť byste byla spanilosti výkvět.
Olivie:
Jakpak mě miluje?
Viola:
U vytržení, roně proudy slz,
vzdychaje hrom a srše blesky vášně.
Olivie:
Přec ví, že milovat ho nemohu.
Já věřím, že je ctnostný, vím, že slyne
bohatstvím, rodem, čistotou a mládím,
štědrostí, odvahou a vzděláním,
vím, že je postavou i podobou
žádoucí muž - leč já ho nemiluji.
Už dávno mohl tomu uvěřit.
Viola:
Já kdybych vás tak žhoucně miloval,
tak úzkostně, tak živé smrti pln,
ve vašem: "ne" bych nenacházel smyslu.
Já bych je nechápal.
Olivie:
Co byste mohl dělat?
Viola:
Chaloupku z proutí bych si postavil
u vašich bran a volal jimi vás;
zpěv o zhrzené lásce skládal bych
a hlaholil jej mrtvým tichem nocí;
učil bych hory vaše jméno hřmít
a dával povídavé kmotře vzduchu
halasit: Olivie! Bůh to suď,
já bych vám chvilky klidu nedopřál,
leč byste nade mnou se slitovala.
Olivie:
To není málo. - Jaký je váš původ?
Viola:
Lepší než úděl. Ale mám se dobře. Jsem šlechtic.
Olivie:
Navraťte se k svému pánu!
Nemiluji ho. Ať už neposílá -
leč vy byste snad přišel, náhodou,
a pověděl mi, jak to snáší. Sbohem!
Jste velmi laskav. - Za námahu, prosím!
Viola:
Spropitné nechci - nejsem sluha slečno.
Ne já, můj pán je lačen uznalosti.
Kéž láska v křemen promění to srdce,
jež rozplamení vás! A pohrdání
vás odměniž, překrásná krutá paní!
Viola odejde.
Olivie:
A jaký je váš původ?
"Lepší než úděl. Ale mám se dobře.
Jsem šlechtic." - Věru, přísahám, že jsi.
Tvá řeč a tvář, tvůj zjev, tvůj duch a půvab,
toť erbů aspoň pět. - Však zvolna! Ne tak zhurta!
Tak rychle že by člověk chytil mor?
Mně je, že kouzlo toho mládenečka
se nepostižným krokem, po zlodějsku,
očima vkrádá do mne. - Ale buďsi!

II.2.
..
Viola:
Že jsem jí dala prsten? Co tím myslí?
Snad, probůh, neokouzlil ji můj vzhled?
Ba, mohla na mně oči nechat. Jistě!
Až pro koukání se jí pletla řeč:
mluvila zmateně a zajíkavě.
Miluje mě a úskok její lásky
to mluvil ústy toho nemotory.
Že nechce prsten? Nenesla jsem žádný.
Jde o mne! - Je-li tomu tak, jako že je,
kéž raděj sen by, chudák, milovala!
Teď teprv vidím, jakou strašnou zbraní
je přestrojení v rukou ďáblových.
Tak snadno může hezký floutek vtisknout
svůj obraz do voskových srdcí žen!
Však nemůžeme za to. Jsme jen křehké,
bůh tomu chtěl, a zranit nás je lehké.
Co teď? Můj pán ji vroucně miluje,
já, směšná zrůda, nevýslovně jeho,
a ona, blázínek, je blázen do mne.
Co z toho pojde? Jelikož jsem muž,
musím si zoufat nad svou láskou k němu.
A jelikož jsem žena, bože můj,
co marných vzdechů vzdychne Olivie.
Ty, čase, sám se ujmi rozuzlení!
V mé moci rozmotat ten uzel není.

II.4.
..
Vévoda:
Najdi si dívku mladší než jsi sám,
sic ve zkouškách tvá láska neobstojí.
Vždyť ženy jako krásné růže v máji,
jen rozkvetou, hned zase odkvétají.
Viola:
Ach, je to tak, a je to smutné dost,
že, sotva zkvetlá, zmírá spanilost.

..
Vévoda:
Cesario, ještě jednou
královnu ukrutnosti vyhledej!
Rci, že můj cit, než lačnost světa čistší,
špinavých plodonosných lánů nedbá,
že, co jí nadělila Štěstěna,
mám za nicotné jako všechen statek,
že co mě vábí, je ten skvostů skvost,
ten zázrak, jímž je od přírody sama.

III.1.
..
Viola:
Přijměte, slečno, pokorný můj hold.
Olivie:
Smím zvědět vaše jméno?
Viola:
Cesario se jmenuje váš rab, princezno krásná.
Olivie:
Můj že jste rab? Což, pane, také vy už v sladké falši spatřujete dvornost?
Jste sluhou Orsinovým, pokud vím.
Viola:
A on je vaším. Jeho sluha tudíž,
vašeho sluhy sluha, je i váš.
Olivie:
Na něho nemyslím. - A kéž by jeho mysl spíš byla prázdný list než plna mne!
Viola:
Však já jsem přišel, abych vaše srdce obrousil pro něho.
Olivie:
Odpusťte, řekla jsem vám,
abyste nikdy nemluvil už o něm.
Však kdybyste snad jinou žádost měl,
mně z vašich úst by zněla lahodněji
než hudba sfér.
Viola:
Předrahá slečno -
Olivie:
Dovolte, prosím! - Po očarování,
jež nedávno jste tady způsobil,
já poslala vám prsten - sebe, sluhu,
a bojím se, i vás tím klamajíc.
Teď je mi za to podstoupit váš soud,
že jsem vám lstivě něco vnucuvala,
co, jak jste věděl, nepatřilo vám.
Co jste si pomyslil? Zda neuvázal
jste ke kůlu mou čest a neštval na ni
tu smečku rvavých myšlenek, jež může
pomyslit krutá hruď? - Kdo jako vy je bystrý,
ví o mně dost. Už prsa ne, jen závoj
mě srdce skrývá. Řekněte mi něco!
Viola:
Lituji vás.
Olivie:
Toť k lásce aspoň krůček.
Viola:
Ne, ani nejmenší. Vždyť přece víte,
že často litujeme nepřítele.
Olivie:
Jak myslíte. A je to vlastně k smíchu,
jak snadno zpychne ten, kdo nemá nic.
Když už se člověk kořistí má stát,
oč lépe lvem být rozsápán než vlkem!
Hodiny bijí.
Slyš! Zvon mi vyčítá, že mařím čas.
Nebojte se mne, hochu! Já vás nechci.
A přec, až duch i tělo dozrají,
choť vaše sklidí žádoucího muže.
Však prosím - nezdržujte se!
Viola:
Už jdu.
Kéž zdar a pohoda jsou stále s vámi!
Nic nevzkážete po mně mému pánu?
Olivie:
Stůj, prosím tě!
A přiznej se mi, co si o mně myslíš.
Viola:
Že myslíte, že nejste to, co jste.
Olivie:
Snad je to tak. Však soudím totéž o vás.
Viola:
Pak máte pravdu: nejsem to, co jsem.
Olivie:
Kéž byste byl, čím bych vás chtěla mít!
Viola:
Byl bych pak něco lepšího, než jsem?
Teď máte ve mně jenom šaška svého.
Olivie:
Co pohrdání, a jak líbezného,
čtu v zpupném rozvlnění jeho rtů.
Spíš bratrovražda by se utajila
než velká láska: její noc je bílá.
Při růžích jara, při všem, co má čest,
při pravdě, panenství a všem, co jest,
tak miluji tvou nelítostnou duši,
že ani stud mou vášeň nepřehluší.
A nemudruj, když já se k lásce znám,
že ty už nemáš proč ji vyznat sám,
leč pomni: je-li sladká láska ždaná,
že neždaná je sladším, že je mana.
Viola:
Při nevinnosti mládí přísahám,
že jeho srdce, jednu věrnost mám.
Těm žena nevládne. A nikdy žádné,
než jenom mně, ta vláda nepřipadne.
A proto sbohem, slečno. Naposledy
jsem předplakával svého pána bědy.
Olivie:
Přijď zas! Ach, přijď! Ty naučíš mě snad,
ač tomu nechci, jeho milovat.

IV.1.
..
Sebastiano:
Čím tohle chutná? Kam jsem unášen?
Buď jsem se zbláznil, nebo je to sen.
Mé smysly zaplav, řeko zapomnění!
Chci spát a snít a neznat probuzení.
Olivie:
Pojď! Poslechneš mě?
Sebastiano:
Drahá paní, rád.
Olivie:
Ach, splň, co slibuješ! Pojď poslouchat!

back for good

© jr 1002