Strunová teorie Ženské hlavy

Nové vědecké poznatky, jež překonávají a doplňují veškeré předchozí teorie.

Původní historické poznatky
Podívejme se nejdříve, jak to vše začalo.
Někdy kolem roku 1985 se počala rozvíjet tzv. Kuličková teorie Ženské hlavy, jejíž průkopníky se stala hlavně dvojice badatelů Whitney a Sanderson. Za svoji práci získali o dva roky později Nobelovu cenu. Po kongresu v New Heaven, v roce 1992 se předpokládalo, že v tomto oboru nelze již nic nového objevit. Slavným se stal výrok P. Kellniho, že v budoucnosti již nelze očekávat žádné převratné objevy, a že až na malé nesrovnalosti je již vše známo a objeveno.
Právě však tyto malé nesrovnalosti přivedli několik mladých vědců k úplně odlišnému přístupu k problému obsahu ženské hlavy. A jak se později ukázalo, kuličková teorie je pouze jakousi aproximací tzv. Velké Strunové Teorie (dále jen VST). Aproximací sice skvěle fungující pro malé množství vzorků, ale zcela nevyhovující pro "celé stádo" a né plně vysvětlující některé aspekty chování ženského jedince.

Základní porovnání obou teorií provedené Johnson-Lawrencem,
laboratoře New Mexico (1994-1995)

1. Vnitřní prostor ženské hlavy je skutečně prázdný.
pozn. vydavatele: tento poznatek je plně v souhlasu s Teorií kuličky (dále jen TK)
2. Vnitřní strana ženské lebky obsahuje sice jednovrstevný epitel, ten však není schopen nést jakoukoliv informaci.
pozn. vydavatele: to už bylo velice překvapivé zjištění (samozřejmě jak pro koho)
3. Uvnitř ženské hlavy se skutečně vyskytuje jakási kulička, ale pouze jako důsledek VST. Nemá tedy význam, který se ji původně přikládal při procesu "myšlení".
4. Třetí prvek, jež měl dle TK uzavírat celý proces, tzv. VÝRUSTEK, vzniká ve skutečnosti až během vývoje každého jedince a je následkem poškození EPITELU.
5. Naopak dříve nepozorovanou součástí tohoto mystického prostoru je tzv. STRUNA. Její objev byl, jak se to často stává, náhodný.

Proces myšlení probíhá následově:
Stavebním kamenem, tzv. centrem myšlení u žen, je vlastní STRUNA. Ta je schopna přenášet vibrace, dochází tak k jejímu rozechvívání a následkem toho k jednomu myšlenkovému pochodu. Převratným objevem však bylo, že dochází vždy pouze k jednomu myšlenkovému pochodu během jednoho rozechvění (a to trvá až několik minut). STRUNA je také velice náchylná na poškození a často tak žena už v ranném věku ztrácí veškerou inteligenci. Velice zajímavé je i to, že zatím nebylo plně vysvětleno proč struna vůbec vibruje, zda se tak děje následkem vnějšího podnětu nebo samovolně.

Nyní se však už můžeme blíže podívat na jednotlivé poznatky získané během výzkumů
Miltonovo vysvětlení přitažlivosti drahých kovů.
Jak je všeobecně známo, ženy velice přitahují drahé kovy, zvláště pak zlato. Dlouho se nevědělo, proč tomu tak je, až profesor J. Milton s univerzity v Las Palmas přišel s teorií, že vše souvisí s tzv. podvědomým strunovým efektem. Jde totiž o to, že v ženách se vytváří jakási podvědomá obava z poškození STRUNY a proto se snaží vytvořit si něco jako ochranu proti přetržení, náhradu, materiál pro novou STRUNU.

Zkratovité chování podle Meirova zákona
Již během základních výzkumů zjistil tým vedený W.R.Meirem, že často dochází k zkrácení struny. V chování ženského jedince pak nastávají neočekávatelné a nebezpečné výpadky v chování.

Čerešnikův problém jednoho ucha
Zajímavým problémem se zabývá Státní výzkumný ústav v Moskvě. Sleduje chování jedinců, kterým upadne jedno ucho. Poté dochází k efektu, který se odborně nazývá struna s jedním volným koncem. Je to nové odvětví a bohužel se mu nedostává takové pozornosti, jakousi si zaslouží a to hlavně kvůli problémům s hledáním vhodných vzorků.

Tussmanův princip neurčitosti chování
K převratným poznatkům dospěl F.Tussman při zkoumání dlouhodobého chování žen, kdy se snažil aplikovat na takto získaná data pravděpodobnostní počet a zákony statistiky. Došel však k závěrům, že ženské chování se neřídí žádnými logickými pravidly a pravděpodobnost odhadnutí dalšího kroku se limitně blíží nule.

Konzumace alkoholu podle Van Roye
Jak se zjistilo, u žen dochází při velké konzumaci alkoholu k tomu, že se tato tekutina ukládá v hlavě. Poté dochází k několika zajímavým efektům. Prvním z nich je tzv. efekt KÝVÁNÍ HLAVY, kdy dojde k prudkému přesunu tekutiny při jakémkoliv pohybu. Dalším jevem, který lze pozorovat, tzv. nepředvídatelné chování souvisí s tím, že struna se v tekutém prostředí mnohem rychleji utlumí. Díky tomu dochází k výpadkům myšlení, nekontrolovatelným reakcím a poruchám pohybového aparátu.

Reakce na změnu teploty
Vzhledem k tomu, že při změnách vnější teploty dochází k změně fyzikálních vlastností STRUNY, můžeme pozorovat, že chování jedinců úzce závisí na vnější teplotě.
Efekt zamrzání
Pokud dojde k příliš velké změně vnější teploty, může se stát, že žena tzv. zamrze, tzn. přestává reagovat na okolní svět a pouze civí do prázdna. Nejjednodušší pomocí je rychlý přesun takového jedince do teplejšího prostředí, případně použití fénu.
Efekt supravodivosti
Pokud je žena vystavena velice nízkým teplotám (ve vědeckých kruzích se používá termín, dát ji k ledu), nastává STRUNOVÁ SUPRAVODIVOST. Ta je spojena s vysokým nárustem rychlosti myšlení, řádově se IQ zvedá na úroveň veverky.

Nebezpečí KOROZE
Velkým nebezpečím je tzv. KOROZE. Jak se podařilo zjistit, nadměrný pohyb ve vlhkém prostředí způsobuje u žen KOROZI STRUNY, která se tím stává nefunkční. Doporučuje se občas ženu takzvaně nechat na suchu. Opačným případem (pokud se ji chcete zbavit) je známé pouštění k vodě.

Nepotvrzené výzkumy
Podle nepověřených zpráv lze zvyšovat ženskou inteligenci. A to tak, že ji kroutíte ušima. Tento proces je však spojen s velkým nebezpečím prasknutí STRUNY.

Syndrom nezastavitelného mluvení
Tento syndrom úzce souvisí s VST a hlavně tzv. rezonancí. Často se stává, že žena, pokud začne mluvit, dojde k rozechvění struny na takovou frekvenci, při které dochází k dlouhodobému efektu neustálého chvění. To nutí ženu, aby neustále mluvila a mluvila a mluvila, a to bez jakéhokoliv důvodu. Jako léčba se doporučuje nám už známé kroucení ušima. Pokud to nepomáhá, můžete se ji pokusit zakroutit krkem.

Vysvětlení některých pojmů běžného života pomocí VST
Dobře naladěná - stav, kdy se STRUNA nachází v ideálním stavu.
Drnkat na nervy - STRUNA samozřejmě reaguje na jakékoliv zvukové podněty.
Napnutá - přechodný efekt při určitých příležitostech, kdy dochází k přepnutí STRUNY, tři ze čtyř psychiatrů doporučují sundat náušnice.
Dlouhé vedení - efekt, kdy dochází k tzv. PROVĚŠENÍ STRUNY a následnému zpomalení všech procesů myšlení. O tomto zajímavém pochodu se můžete blíže dočíst v následujícím odstavci.

Náušnicové dylema
Během vývoje jedince dochází k efektu PROVĚŠOVÁNÍ STRUNY. Tento jev lze částečně vyrušit zavěšením náušnic na obě uši. Může však dojít k nechtěnému efektu PŘEPNUTÍ STRUNY. Proto se doporučuje nakupovat náušnice pouze ve značkových obchodech nebo po poradě s odborníkem.

Erotogenní zóny MuDr.Scotta
Z předchozích poznatků zcela jasně vyplývá, že nejcitlivější částí ženského těla jsou ušní boltce. Při jakémkoliv jemném dotyku totiž dochází u 85.3% žen k příjemným STRUNOVÝM EFEKTŮM.

Syndrom hloupnutí
Toto je bohužel nezvratitelný proces probíhající u každé ženy. S postupujícím věkem a zvětšováním se délky STRUNY dochází k tomu, že se prodlužuje doba nutná k tomu, aby se struna dostala do absolutního klidu a mohlo tak dojít k dalšímu rozechvění, tzv. dalšímu myšlenkovému pochodu. To dokazuje to, že ženy jsou čím dál tím více hloupější. Posledním stádiem je tzv. ÚHŽ (Úplně Hloupá Žena).

Nové teorie
Nové oblasti výzkumu se zaměřují převážně na nepotvrzené doměnky o jedincích s více strunami. Tyto snad nadprůměrně inteligentní tvory však ještě nikdo nikdy nespatřil. Jedná se o málo známé JEDI-nky (ve střední Evropě se zažilo pojmenování JEZI-nky).

Strunový test podle Parkinsona
Ke zjištění stavu struny se používá velice jednoduchý test, poprvé použitý v laboratořích Univerzity Ohio. Stačí pouze zkoumaný objekt zavést na nějaké tmavé místo, jako velice vhodný se jeví noční park, a postavit ho bokem ke zdroji světla. Pokud se poté pozorně zadíváte do jeho očí, uvidíte tenkou proužku procházející středem oka. Pokud nevidíte nic, setkal jste se s jedincem bez struny, takže rychle utíkejte, protože taková žena je horší a nebezpečnější případ ÚHŽ, neboli ÚBŽ (Úplně Blbá Žena).

Strunový test podle Poulsena
Tento test mohou provádět pouze jedinci s hudebních, pokud možno i cvičeným, sluchem. Zaveďte ženu na nějaké tiché místo. Uveďte ji do stavu absolutního klidu a v nestřežený okamžik ji cvrnkněte do ucha. Měli byste uslyšet vysoký pronikavý tón, který se mění dle síly vašeho úderu.
pozn. podle jistých zdrojů se jeví jako vhodné použít lodní pádlo a výsledný ton C-dur.

Včelařský efekt profesora Máji
I Česká Republika se může pochlubit některými významnými příspěvky k VST. U nás byl totiž poprvé zaznamenán vědeckými pracovníky případ, že STRUNA praskne a vyletí uchem ven, můžeme tak pozorovat jev, kterému se lidově říká, uletěly jí včely.

Některé nevědecké teorie
V tisku občas proběhnou některé nevědecké a rádoby pravdivé teorie. Jednou z nich je poznatek několika čínských vědců, že STRUNA má i vedlejší funkci a to takovou, že při jejím přetržení dochází k odpadnutí obou uší.

Jako každá nová teorie, i VST se prudce rozvíjí a téměř každým dnem dochází k novým objevům nebo upřesnění již dříve pozorovaných jevů. Nás může těšit, že jedním ze tří středisek výzkumu v Evropě je Praha a laboratoře FJFI, kde se tímto problémem zabývá tým, jehož členy jsou přední čeští strunologové.

laboratoře pro výzkum VST při FJFI
ČVUT, Praha
Česká Republika

back for good

© jr 0002