Nový zákoník práce
 1. Dny, kdy jste nemocní
  Už nejsme ochotni akceptovat potvrzení od lékaře jako důkaz vaší choroby. Pokud jste schopní dostat se k lékařovi, jste schopní i přijít do práce.
 2. Chirurgie
  Operace jsou odteď zakázané. Pokud jste u nás zaměstnáni, potřebujete všechny svoje orgány. Neměli byste uvažovat nad odstraněním čehokolivk. Přijali jsme vás celého (neporušeného). Nechat si něco odstranit znamená porušení pracovní disciplíny.
 3. Volné dny
  Každý zaměstnanec má nárok na 104 volných dnů za rok. Budou se nazývat soboty a neděle.
 4. Úmrtí v rodině
  Uvedené není důvodem absence v práci. Není nic, co byste mohli udělat pro své přátele nebo příbuzné. Musí být vyvinutá jakákoliv snaha, aby se zabezpečilo, že na obřad přijdou nezaměstnaní členové rodiny. Ve vyjmečných případech, kdy je účast zaměstnance nevyhnutelná, pohřeb by měl být naplánovaný na pozdní odpoledne. Budeme rádi, pokud zůstanete pracovat během polední přestávky a potom odejdete o hodinu dříve, samozřejmě za předpokladu, že jste již vykonali všechnu práci.
 5. Absence z důvodu vlastního úmrtí
  Tento důvod bude akceptovatelný. Požadujeme však upozornění přinejmenším dva týdny dopředu; jste totiž povinni zaškolit svého nástupce.
 6. Návštěva toalety
  Příliš mnoho času se tráví na toaletách. V budoucnosti se budeme řídit postupem chození na toalety podle abecedního pořadí. Například: všechny zaměstnanci, jejichž jméno začíná na A, půjdou na toaletu mezi 8:00 a 8:20, zaměstnanci s jménem začínajícím na B mezi 8:20 a 8:40 atd. Pokud nejste schopni jít v přiděleném čase, budete muset počkat do následujícího dne, kdy na vás řada. V naléhavých případech je možné vyměnit si "čas" se spolupracovníkem. Vedoucí obou zaměstnanců musí schválit tuto výměnu písemně. Kromě toho je stanovený 3 minutový limit pro dobu strávenou na toaletách. Po uplynutí třech minut se ozve alarm, toaletní papír bude vtáhnutý dovnitř a dveře se otevřou.
 7. Přestávka na oběd
  Hubení lidé dostanou na oběd 1 hodinu, protože potřebují jíst více, aby vypadali zdravěji; lidé s přiměřenou váhou dostanou na oběd 30 minut, aby si udrželi svoji přiměřenou postavu. Lidé s nadváhou dostanou na oběd 5 minut, což jim úplně stačí na vypití "Slim Fast" a spolknutí odtučňovací tabletky.
 8. Kodex oblékání
  Doporučuje se aby jste chodili do zaměstnání oblečeni přiměřeně k vašemu platu. Pokud vás uvidíme ve značkových teniskách nebo oblečení, budeme z toho usuzovat, že jste na tom finančně dobře a nepotřebujete zvýšení platu.

Děkujeme vám za loajalitu vůči naší společnosti. Jsme tu od toho, abychom zabezpečili pozitivní zaměstnanecké ovzduší. Proto jakékoliv otázky, komentáře, postřehy, stížnosti, nezdary, podráždění, podezření, požadavky, obvinění, očekávání, zděšení nebo návrhy by měly být směřovány jinam.

Přejeme vám příjemný den.
Management

back for good

© jr 2002