Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac - ukázky

Třetí jednání.
Scéna 1.
...
Roxana:
(vystoupí z domu).

Je krásný, důvtipný! Ó jak jej ráda mám!
Cyrano:
(usmívá se).

Kristian ducha má?
Roxana:
Ba, více než vy sám!
Cyrano:
Aj, vida!
Roxana:
Nelze kdo dle mého vkusu slovy,
jež v podstatě jsou nic, z nichž každé všecko poví,
říc více jako on. - Sní někdy roztržitý,
však jakby vzbudil se, zas hýří vtipem hbitý.
Cyrano:
(nedůvěřivě)

Ne!
Roxana:
To jest přespříliš pln předsudků tak být,
že krásný je to hoch, již nesmí ducha mít?
Cyrano:
O lásce mluviti zda umí zkušeně?
Roxana:
To málo hovoří, on káže nadšeně!
Cyrano:
A píše?
Roxana:
Ještě líp! - Chtěl byste poslouchat?
(deklamuje)
"Víc srdce mám, co bereš mi je." (Vítězně) Krásné?
Cyrano:
Snad!
Roxana:
A tyto: "Trpět mám, ó prosím, poslouchejte,
když máte srdce mé, tu vlastní své mi dejte!"
Cyrano:
Hned srdce příliš má a hned ho nemá dost,
co jen s tím srdcem chce?
Roxana:
z vás mluví žárlivost.
Mne škádlíte!
Cyrano:
Já vás?
Roxana:
Autorská nejspíš zášť?
A což pak verše ty zda nejsou krásné zvlášť?
"Jen výkřik ztlumočí, čím srdce mé k vám plane,
a kdyby polibky se posílaly psané,
vy, Madam, psaní mé čtla byste pouze rety!"
Cyrano:
(proti vůli se usmívá)

Ha, ha, co slyším jsou -
(opanuje se, s pohrdáním)
dost všední, fádní věty!
Roxana:
A tyto...
Cyrano:
(unesen)

Z paměti což jeho verše znáte?
Roxana:
Ba všecky!
Cyrano:
Pochlebník že jest, z nich poznáváte.
Roxana:
Toť mistr!
Cyrano:
(skromně)

Ó!
Roxana:
(určitě)

Ba mistr!
Cyrano:
Přát mu to chci rád!
...

Scéna 5.
Roxana:
(vyjde z domu Clomiry s družinou, které se poroučí;
úklony a pozdravy)

Můj úklon společnosti!
Dueňa:
(zoufalá)

Tak přece zmeškali jsme hovor "o Něžnosti"!
(vejde do domu Roxany)
Roxana:
A na shledanou všem!
(všichni pozdravují se na vzájem, oddělí se a mizí
v postraních ulicích, Roxana spatří Kristiana)

Vy zde?
(jde k němu)
Hle, večer splývá.
Již všichni odešli. Jsme sami. Vzduch se stmívá,
ó, sedněm, mluvte již!
Kristian:
(sedne k ní na lavičku; ticho)

Ó, jak miluji vás!
Roxana:
(zavře oči)

Tak, budiž!
Kristian:
Mám vás rád!
Roxana:
To bude théma as,
dál o něm...
Kristian:
Rád vás mám!
Roxana:
Nu dále!
Kristian:
Mám vás rád!
Roxana:
To věřím, ale dál...
Kristian:
Pak, jedno chtěl bych znát,
zda milujete mne! - Ó, mluv již, touhou planu!
Roxana:
(pokrčí nosem)

To pouhé podmáslí, já čekám na smetanu!
A jak mne máte rád?
Kristian:
Nu, - mnoho!
Roxana:
Ten svůj cit,
přec trochu rozviňte!
Kristian:
Ach, smíti, políbit
vás na šíj!
Roxana:
Opravdu?
Kristian:
Mám, Roxano, tě rád!
Roxana:
(chce vstát)

To pořád?
Kristian:
(divoce ji zadrží)

Ne!
Roxana:
Tím líp!
Kristian:
Vás musím zbožňovat!
Roxana:
(vstane a odchází)

Ach!
Kristian:
Věru, zblázním se!
Roxana:
(suše)

To se mi protiví,
jak zrovna v chvíli té byste byl ošklivý!
Kristian:
Však...
Roxana:
Svoji výmluvnost seberte na konec!
Kristian:
Já...
Roxana:
...ano, mám vás rád! A s bohem.
(jde k domu)
Kristian:
Stůjte přec!
já chci vám povědít...
Roxana:
Mne zbožňujete, vím!
Ne, ne, ach jděte jen!
(přirazí mu dvéře před nosem)
Kristian:
Já...
Cyrano:
(který již chvíli vstoupil neviděn)

Jsi hotov s vtipem svým!

Scéna 6.
...
Cyrano:
(ke Kristianu)

Ji volej!
Kristian:
Roxano!
Cyrano:
(sbírá štěrk, jejž jí hází do oken)

Štěrk tady pomůže!
Roxana:
(pootevře okno)

Kdo volá?
Kristian:
Já!
Roxana:
Kdo já?
Kristian:
Kristian!
Roxana:
(s pohrdáním)

Aj, vy zas!
Kristian:
Chci s vámi mluviti!
Cyrano:
(pod balkonem)

Tak, dobře, ztlum jen hlas!
Roxana:
Ne, špatně mluvíte - jen jděte!
Kristian:
Smilování!
Roxana:
Vy nemáte mne rád!
Kristian:
(jemuž Cyrano napovídá)

Když větší moje plání,
vy tak mne viníte a to mi dělá žel.
Roxana:
(chtěla již zavřít okno, zastaví se)

Mně je líto jeho přec, a to již lépe děl!
Kristian:
(táž hra)

Má láska duši mnou za kolébku si vzala
a pohoupána teď se z děcka mužem stala.
Roxana:
(postoupí k balkonu)

Když děcko kruté tak, neměl jste hloupý býti,
a měl jste v kolébce mu lebku roztříštiti.
Kristian:
(táž hra)

Já zkoušel to, však v nic můj každý pokus kles,
neb toto nemluvně je, madame, Herakles!
Roxana:
Vždy lépe!
Kristian:
Jako nic dva hady zardousilo, tož Pýchu, Pochybnost!
Roxana:
(opře se o balkon)

To výborné již bylo!
Však proč tak pomalu, proč se tak namáháte,
či rheumatismy snad v své obraznosti máte?
Cyrano:
(vtáhne Kristiana pod balkon a vplíží se na jeho místo)

Pst! to jde pomalu!
Roxana:
Vy výmluvný až moc, dnes v slovech váznete? Proč jenom?
Cyrano:
(polohlasem jako Kristian)

To že noc. Ve stínu slova má až v sluch váš hmatají.
Roxana:
Čím to, že slova má tu obtíž nemají?
Cyrano:
jsou okřídlena přec, věřte, není klam,
vždyť svého do srdce je všecky přijímám,
mé srdce velké jest a ouško vaše malé,
pak, co mluvíte vy, jde dolů neustále,
já mluvím nahoru, a to víc času žádá.
Roxana:
Od chvilky nějaké se líp váš hovor spřádá.
Cyrano:
Patrně uvykl již tělocviku tomu!
Roxana:
Já mluvím skutečně k vám s celé výše domu!
Cyrano:
Ba jedno slovo jen a kdyby tvrdé bylo,
s té výše srdce mé by jistě usmrtilo!
Roxana:
(s pohnutím)

Já sejdu!
Cyrano:
(živě)

Nikoli!
Roxana:
(ukazuje mu na lavičku pod balkonem)

Sem na lavičku jen!
Cyrano:
(strachem ustupuje)

Ne!
Roxana:
Pročpak?
Cyrano:
(kterého se více a více zmáhá pohnutí)

Dovolte, ať těžím neviděn
z té chvíle jediné, již dopřálo nám nebe,
tak spolu hovořit!
Roxana:
A neviděti sebe!
Cyrano:
To právě rozkošné! My hádáme se pouze,
vy tmavý zříte plášť, jak s nocí splývá dlouze,
já bělost letního zřím šatu ve soumraku,
jsem pro vás tmavý stín, vy zář jste mého zraku!
Ach těchto vteřin pár a zde na tomto místě!
Zda kdysi výmluvným jsem byl ...
Roxana:
To dozajistě!
Cyrano:
Tak nikdy ze srdce řeč moje nenesla se.
Roxana:
Proč?
Cyrano:
Posud nebyla s mým srdcem ve souhlase, šla na příč ...
Roxana:
Jak to jen?
Cyrano:
Tou závratí, jíž chvěje
se každý, kdo zří vás, dnes poprv se mi děje,
jak večer poprvé bych oslovoval vás.
Roxana:
Ba připadá mi též, že jiný máte hlas.
Cyrano:
(se k ní přiblíží, horečně)

Ba jiný, rozhodně, v té noci, jež mne cloní,
mám posléz odvahu ...
(zarazí se, pak popleteně)
Kde jsem jen? Co mne honí?
Já nevím, toto vše jest nové pro mne tak,
je to tak rozkošné, až přechází mi zrak!
Roxana:
Tak nové?
Cyrano:
(docela zmaten snaží se zachycovati slova)

Nové, ba - být upřímným, vždyť stáh,
bych nebyl vysmán jen, mé srdce velký strach.
Roxana:
Proč vysmán?
Cyrano:
Ano proč ... pro ten můj povzlet právě,
mé srdce z cudnosti se halí ostýchavě
v hávu ducha, v prostor hřmím pro hvězdu beze hrází
bych nebyl směšným jen, že trhám kvítek frází!
Roxana:
Ach, ty já ráda mám!
Cyrano:
Dnes těmi zhrd bych rád!
Roxana:
Ach, nikdy nemluvil jste takto posavad!
Cyrano:
Od šípů, dále dnes od toulců, od pochodní
ku svěží bystřině - to tak je staromódní!
Než kapku po kapce z náprstku dvornosti píti,
ať duše raději se v celé moře zřítí,
já chtěl bych vidět dnes, jak v jedné melodii
u toku života se naše duše spíjí!
Roxana:
Však duchaplnost?
Cyrano:
Rád jsem užil jí, neb rady
jsem jinénevěděl, byste zůstala tady,
však v té noci dech a vůni hvězdný mír
ve verších nebudem mluvit jak Voiture!
K pohledu na nebe, na hvězdy plamenné
se zhosťme všeho již, co mělké, strojené!
Mám strach, že dvornosti té vzácnou alchymií
náš přirozený cit hned roztaje a míjí,
tou kratochvílí jen se duše prázdní víc
a z hříček subtilných míň zbude nežli nic!
Roxana:
Však duchaplnost?
Cyrano:
Ne, tu v lásce nerad vidím!
Mně zdá se, šermem tím že o cit jen se šidím!
Však přijde okamžik a jistě přijít musí,
a všecky lituji, kteří jej v sobě zdusí,
kdy všichni cítíme, že v nás je láska ryzí,
před hejnem titěrek jež kalí se a mizí!
Roxana:
A přijde-li ten mžik - ó v jakých ve slovech
se vyjádříte pak?
Cyrano:
V těch všechm v těch všech, v těch všech,
jež přijdou najednou, jež v směsi říci musím
bez kytky souladu: Vás miluji! Se dusím!
Vás rád mám, šílím již, to příliš! K zoufání!
Tvé jméno rolnička v mém srdci vyzvání,
a v každý okamžik, Roxano, již se hcěji,
jak zazní jméno tvé, rolničky v srdci znějí!
Co s tebou souvisí, je lásky píseň vzletná,
vím v loni, jedenkrát - as dvanáctého května,
ty k ranní vycházce jsi jiný účes měla!
A z tvojich kadeří zář lila se tak stkvělá,
že jakbych do slunce se po celý den díval,
svět plný rudých skvrn před mojím okem splýval,
pak na všem viděl jsem, jak zmizel vlas tvůj žhavý,
se míhat v úžasu skvrn zlatých celé davy!
Roxana:
(hlasem dojatým)

To vskutku láska jest!
Cyrano:
Ba, to jest láska v skutku,
ten cit tak žárlivý a strašlivý, pln smutku,
to v skutku láska jest v svém celém rozvášnění,
to pravá láska jest a sobecká přec není!
Jak rád za štěstí tvé bych dal ti celé svoje,
bez tvého vědomí, vlastního bez úkoje,
jen kdybych z daleka tvé štěstí smát se slyšel,
jemuž jsem obětí i života vstříc přišel!
Tvůj pohled každičký ctnost novou ve mně vzbouzí
a novou statečnost! Zda pochopit se vzpouzí,
tvé srdce všecko to, zda trochu o tom víš?
V tom stínu duše má, jak stoupá k tobě, zříš?
Ach, dnešní večer jest pln kouzla, plný krásy,
já všecjo dím to vám, slyšíte moje hlasy?
To příliš, v nadějích co ještě pro mne kývá,
vše splněno je teď, jen umříti mně zbývá,
neb vy při slovech mých, to nejsou illuse,
se chvíte - Zříte to, vy modré haluze! -
jak mezi listím list! Ba, ano, ty se chvěješ,
ať zapíráš to již, však v srdci svém mi přeješ,
a chvěním ruky tvé, té drahé ve stínu,
to stoupá ke mně níž po větvích jasmínu!
(políbí u vytržení konec svislé haluze)
Roxana:
Ach nao, chvím se, lkám, já miluji, tvou jsem!
Ó, ty's mne okouzlil!
Cyrano:
A nyní, smrti sem!
Já doveď zbuditi, já toto opojení,
a více nežádám!
Kristian
(pod balkonem)
Jen jedno políbení!
Roxana:
(ustoupí do zadu)

Jak?
Cyrano:
Ach!
Roxana:
Vy že jste chtěl?
Cyrano:
Já chtěl...
(ke Kristianovi dolů)
ty žádáš příliš mnoho.
Kristian:
Je příliš zmatena, tož třeba těžit z toho!
Cyrano:
(k Roxaně)

Ach ano, já si přál, a nebesa to zřela,
však chápu, žádost má že byla příliš smělá!
Roxana:
(poněkud oklamána)

A nežádáte víc?
Cyrano:
Ach, promiňte ten blud,
zda žádám - nežádám - váš nechci ranit stud,
ten nechci polibek, jej odříkám se v bolu.
Kristian:
(k Cyranovi tahaje ho za plášť)

Proč?
Cyrano:
Mlč již!
Roxana:
(nakloní se)

Prosím vás, co šeptáte tam dolů?
Cyrano:
Já zašel daleko, div hanbou nezhynu,
já k sobě děl "Mlč již!" - Prosím jen vteřinu!
(začnou hrát na theorby za scenou)
Kdos blíží se...
(Roxana zavře okno, Cyrano poslouchá theorby, z nichž jedna hraje nápěv veselý, druhá melancholický)
Dur? Mol? Co to? Ký jde sem stín?
Je žena to či muž? - Ach, - to jest kapucín!
(vstoupí kapucín, který chodí od domu k domu se svítilnou v ruce, kterou si svítí na dvéře)

Scéna 9.
Roxana:
(postoupíc na balkon)

Jste vy to? Mluvili jsme...
Cyrano:
O polibku, paní.
Proč zdráhá se váš ret, když duše hoří v plání?
Již pálí vaše rty - Co strach tu a co stud?
Zda často nehnal vás bez potuchy kýs pud,
že výhost dala jste i škádlení a hrám,
od vzdechu ku vzdechu jste klesla ku slzám?
Dál jen se sklouzněte, krok jeden v tichém snění,
od slzí k polibku jest pouhé, krátké chvění!
Roxana:
Již mlčte!
Cyrano:
V jádru svém co políbení jest.
Kus přísahy je v tom a určitější zvěst
a vlídné přiznání, jež lásce přijde vhod
a v slově milovat růžový na i bod;
to sladké tajemství rtům dáno místo uchu,
to věčnosti je mžik ve včelky ztajen ruchu,
to přijímání jest, jež po květině chutná,
to duše asyl jest, kde odpočine smutná,
by druhé přišla vstříc, si sedne na rtů kraj!
Roxana:
Již mlčte!
Cyrano:
Polibek jest pamlsek, jest báj,
královna Francie šťastnému lordu přála
vzít jeden se svých rtů! A vy byste se bála?
Roxana:
Nuž?
Cyrano:
(v rostoucím nadšení)

Jako Bouckingham já trpěl losu hněvy,
jak on já zbožňuju královnu, jakou jste vy!
Jsem smutný jako on a věrný!
Roxana:
Krásný též!
Cyrano:
(k sobě, vystřízlivěl)

Ach, já jsem zapomněl, že krásný, to jest lež!
Roxana:
Nuž utrhněte květ, kterému rovno není...
Cyrano:
(strká Kristiana k balkonu)

Lez!
Roxana:
Tento pamlsek...
Cyrano:
Lez!
Roxana:
Včelky zabzučení...
Cyrano:
Lez!
Kristian:
(váhá)

Nyní se mi zdá, to včecko není k víře...
Roxana:
Ten ve věčnosti mžik!
Cyrano:
(jej strká)

Tak přece lez, ty zvíře!
(Kristian se vyhoupne, a po lavici, haluzích a zdi
dostane se na balustrádu, jíž obkročí)

Kristian:
Roxano!
(obejme ji a skloní se nad její rty)
Cyrano:
Polibek! Ach křeči sladké vnady!
Tys velké lásky kvas, a já jsem Lazar tady!
Jen malý drobeček v tom stínu padá z tebe,
však cítím v srdci jej a zároveň s ním nebe!
Vždyť z retu, kde se chví ret její opilý,
ta slova zlíbá mu, jež děl jsem před chvílí!
(je slyšet zvuk theorb)
Zvuk v dur a zase v mol! To kapucín, zlý osud!
(dělá, jako by z dálky přiběhl a volá hlasitě)
Hej!
...

back for good

© jr 2002