Antonín Sova (1864-1928)

   Český symbolistický básník a prozaik ovlivněný impresionismem, člen a knihovník 'Umělecké besedy', významný představitel 'České moderny'. Plachý samotář s těžkou míšní chorobou, která mu nakonec znemožnila volný pohyb. V mládí byl citově vázán k matce, jejíž smrt (1879) silně ovlivnila jeho dílo. Maturoval na gymnáziu v Písku (1885), poté krátce studoval práva v Praze. V letech 1898-1920 byl ředitelem pražské městské knihovny. Lyricky meditoval nejen ve verších, ale i v próze. Na patetickou a formálně dokonalou poeii ruchovců a lumírovců reagoval básněmi zachycujícími prosté jevy života. Usiloval o spojení mezních postojů a protichůdných pocitů, vyjadřoval deziluzi, zoufalství, duchovní i sociální bídu v protikladu ke snům o harmonickém a spravedlivém světě. Zemřel v rodném Pacově.
   Rozsáhlé básnické a prozaické dílo vyjadřuje většinu dobových uměleckých a společenských impulsů (realismus, symbolismus, impresionismus, sociální tematika). Psal intimní, přírodní a společenskou lyriku (Realistické sloky /1890/, Květy intimních nálad /1891/, Z mého kraje /1892/, Soucit i vzdor /1894/, Zlomená duše /1896/, Vybouřené smutky /1897/, Theodoru Mommsenovi /1897/, Údolí nového království /1900/, Tři zpěvy dnešků i zířků, Dobrodružství odvahy /1906/, Lyrika lásky a života /1907/, Ještě jednou se vrátíme /1900-1912/, Žně /1913/, Zpěvy domova /1918/, Krvácející bratrství /1920/, Jasné vidění /1922/, Básně nesobeckého srdce /1922/, Naděje i bolesti /1924/, Drsná láska /1927/), romány a povídky (Ivův román /1902/, Výpravy chudých /1903/, Povídky a menší črty, O milkování, lásce a zradě /1909/, Tóma Bojar /1910/, Pankrác Budecius kantor /1916/, Koloběh starostí a jiné povídky).

 • Je večer světlý
 • Olše
 • Tři panny
 • U řek
 • U řek

  U řek mám večer vlažný rád,
  u řek, kde plno mušlí leží,
  kde zvolna z řeky vstává chlad,
  a bílá pěna z dálky sněží.

  U řek mám břízy nejraděj
  a olše, do nichž stín se dere,
  a cvrčků šum a vážek rej
  a v dálce města rysy šeré.

  Rád u řek rybáře já zřím
  za clonou par s lodičkou línou
  se ploužit šerem večerním,
  kdy červánky v mze modré hynou.

  A večer když se nachýlí
  a měsíc v řece kdy se houpá,
  ten noční chodec, napilý
  modravou parou, z vod jež stoupá:

  rád spřádám rytmus hudby pln
  při vzpomínkách a sladké tuše,
  při šplouchání ztišených vln
  a při vzrušení celé duše.

  Olše

  Jak jsem, olše, měl vás rád,
  v podvečerní, vonný chlad,
  nad vodou když schýlen sám
  stín váš chvěl se sem a tam.

  Rybářů dnes táhlý hlas
  nocí hlubokou se třás,
  šumot mlýnských vážných kol
  ve mně vzbouzel starý bol.

  V třtinách sluka, černý bod,
  čeřila jen vlny vod,
  a v mé duši také tak
  bloudil zlatých snění pták.

  Je večer světlý

  Je dvacátý květen a prší tiše,
  a prší tiše, je večer světlý,
  jen jasmín ze zahrad dýše a dýše
  a růže a bezy a fialy noční.

  Vše v šero splývá a matně se kývá,
  pták nezazpívá, je večer světlý,
  noc věru je divná, šelestivá,
  mdlý měsíc se v kruhu pověsil k spaní.

  A zahrada v bílém tone květu,
  jenž sprchá v letu - je večer světlý,
  déšť mživý a teplý ve přeletu
  tak opojnou vůni ze všeho křísí.

  Tknul květin se, hlíny, bříz bílé kůry,
  jak padal shůry. Je večer světlý,
  i srdce mi tknul se, té zbloudilé noční můry,
  jež otřeným křídlem bít věčně touží!

  Tři panny

  Tři panny za světlé noci blouznily na terase,
  když z květů šla vůně k moři.
  A cypřiše tmou svou vrhaly v sněžný mramor sloupů,
  šepot noci fontána lkavou přerušovala písní
  a dužnaté kaktusů listy
  stín metaly v trávu.
  Ta jedna ve vlasech měla péra bělavé rajky,
  v své ruce loutnu, tančivě dotýkala
  se trav a zrosené země, zdá se, nemilujíc
  tragickou láskou;
  ta druhá, v zápěstí gemy s posvátným zaříkáním
  milence, pohřbeného za rozpuku jara
  na krvavém poli Hakeldamy,
  všem hlasům noci naslouchala.
  Ta třetí s očima náhlým kouzlem uhaslýma,
  jak odplul vždy milenec její před západem slunce
  po vlnách stříbrných a po zelených řasách,
  po dlouhých stínech, táhnoucích z protějších břehů,
  svých družek bez konce se vyptávala
  o slibech srdcí, o věrnosti mužů
  a o smutcích svojí lásky.

  Ta smutná, v zápěstí gemy s posvátným zaříkáním
  milence zemřelého, družkám vyprávěla:
  Keř divokých růží roste v úpatí Hakeldamy,
  sta růží svítí v slunci, a když opadají,
  na pláni moře, moře, moře jich je rudé,
  jež volá a mluví každým rokem
  mi známou řečí.
  Je měsíc růží. Hlas mluví podivnou řečí z hrobů
  a volá mne dnem a nocí. Možno odkládati?

  Ta jejíž milenec odplul právě před západem,
  se těšila na shledání zítra v stejnou dobu.
  Na palác myslila bílý na protějším břehu,
  na sály ozlacené a křišťálové síně,
  kde z pitvorných fontán stékají vody roztříštěné,
  se houpavě uklidňují v mísách nadzdvižených
  obřími netvory a květy vydychují
  bolestnou touhu po rtech.

  Ta divoká, v ruce loutnu, bezstarostná, k tanci
  napjatá jako luk a pružná k utrpení
  i k neznámému štěstí,
  se smíchem odhodlána dneska, právě dneska
  tuláku podél cesty tajně se zaslíbiti,
  jenž měl jen ruce své a hlavu zažehnutou
  géniů chudých prudkou, doutnající jiskrou,
  ta divoká snila teď o něm, přijde-li zas zítra
  hladový, ale silný silou milování,
  ubohý, ale hrdý touhou k nepřečkání.
  A tajemstvím tím zpívala
  a v tajemství tom tančila, tančila a tančila
  divoce po květech a travách,
  na loutnu hrajíc, tělo své kolébajíc
  tančila, smějíc se, tančila, divoce tančila,
  jak chvění moře a třpytivých hvězd
  a jiskření světel tančila.

  back for good

  © jr 1002