Karel Hlaváček (1874-1898)

Český lyrický básník, výtvarník a výtvarný kritik, jeden z nejvýraznějších představitelů symbolismu a dekadence. Tvůrce osobité poetiky, založené na kultivované propracovanosti a nebývalé hudebnosti verše. Pocházel z chudé rodiny dělníka. Po maturitě studoval dva roky jako mimořádný posluchač na filosofické fakultě moderní románské jazyky. Od studentských let byl cvičitelem a propagátorem sokolského hnutí. Žil bez zaměstnání i příjmu. Koncem roku 1894 navázal spolupráci se vznikajícím časopisem 'Moderní revue', kam přispíval básněmi, statěmi a kresbami, prohloubil vztah k Procházkovi, Karáskovi, Sovovi a Kamínkovi. O rok později nastoupil v Itálii vojenskou službu, které však byl posléze ze zdravotních důvodů zproštěn. Ve svých básnických sbírkách vyjádřil deziluzi z marné vzpoury společenského vyděděnce. V pouhých 23 letech podlehl v rodné Libni (nyní součást Prahy) tuberkulóze.
Mezi jeho klíčové básnické sbírky patří Pozdě k ránu (1896), Mstivá kantiléna (1898) a posmrtně vydané Žalmy (1934). Dále můžeme ještě uvést Sokolské sonety (1895), Dopisy Karla Havlíčka Marii Balounové (1895-96), Spisy Karla Havlíčka (1905), Starý herbář (1926), Dílo Karla Havlíčka (3 díly) (1930), Básně (1958), Hrál kdosi na hoboj (1978).

Pozdě k ránu

Bylo pozdě k ránu... Šel jsem příliš unaven polibky, jež snesly se na mne po prvé v životě jako prudká silice jarního deště. Měsíc ohlašoval bledou září zašlého zlata za řekou svůj brzký východ a celá krajina, neurčitá, bez kontur, plující v sinavém a bázlivém světle, zdála se po celou noc již od časného večera očekávati prvých paprsků jeho. Bylo takové zvláštní, napnuté ticho, rušené jenom táhlými a hlubokými zvuky trompet daleké vesnické nedělní hudby, která již asi dohrávala... Měsíc vyšel omrzele, zarudlý; bledl a počal se chvěti na řece; vše zdálo se klekat k společné modlitbě... A všecka ta nedospalost, touha, jemná mdloba a závrať rozlila mi v duši takovou zvláštní, delikátní a vzácnou náladu. Bylo to tak něco pro nejhlubší tóny lesního rohu, pro nejhlubší tremola skleněných fléten, pro zádumčivé sólo zděděné violy (a ještě ztlumené kostěnou příduskou)... Vlažný melisový odvar, nahořklá vůně fenyklového oleje, tlačeného do staré antiky, řezané ze zeleného egyptského dioritu žensky jemnou a neznámou aristokratickou dlaní - dlaní, postříkanou dříve silným aroma karmínového laku... Třel jsem nejdelikátnější nuance barev, vodil svou ruku k nejsubtilnějším tahům, zkoušel harmonie nejhlubších mollových akordů a komponoval v nejnebezpečnějších klíčích a předznamenáních, než jsem přikročil k realizaci svých vizí. Chytit vše sublimné, tajemné, anemické a bázlivé v delikátní mystifikaci, v ironii a v hřejivou intimitu - rozšlehnout v několika příbuzných duších krátkou modlitbou mága tu vzácnou a tajemnou náladu, zakletou ve dvě slova: pozdě k ránu - to jest má doména, má raison d'tre.


Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji.

Hráč náruživý zádumčivých, zešeřelých nálad,
chci míti divné kouzlo starých, ironických balad.

A na zděděnou violu svou těm jen, těm jen hraji,
již k ránu v nocích nejistých do dálek naslouchají...

Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho.

A míti toho naději a neurčitou něhu,
co vzklíčiti chce v těžké půdě dalekého břehu,

a míti zvuk, jenž nesmělý, přec jemný, smysly mámí,
jak chvění silných drátů, utlumených sordinami,

a chtějí důvěrnost mít v tichu prodloužených staccat,
když na nejnižších polohách tmou chystají se plakat...

Na violu svou zděděnou jen tehdy, tehdy hraji,
když měsíc teprv vyjít má a tma je ještě v kraji

a virgilie přísná padá za lesy a vodu
a krajem velké tajemství jde slavných Božích hodů.

Mé tenké prsty po strunách vždy nervózně se chvějí,
když tichý doprovod svůj pozdě za večera pěji...

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji.


Ukázky převzaty z knihy:
V dnech nejistých I... - Česká poezie přelomu 19. a 20. století, nakladatelství BB/art s.r.o ve spolupráci s naklad. Jiří Buchal - BB/art v edici VERSUS, Praha, 2004

back for good

© jr 7002