Básníci soumraku
Italská poezie pozdní secese

Sergio Corazzini

Bílá sonáta v moll

I
- Sestřičky, poběžte honem!
- Slunce je v zahradě, vstává!
- Ubohé slunce, je mu zima, nemyslíte?
- Svá jara oplakává...
- Slunce rekonvalescentů.
- Tak se usmívá sestra Anna.
- Jak chladně hoří!
Vypráví pohádku ze zámoří.
- Přišlo nás navštívit,
ví, že nás všechno leká.
A možná na zápraží svého domu
nadarmo na ně čeká
kdosi moc churavý,
kdo doufá, že ho znovu uzdraví.
- Je bělejší nežli můj čepeček.
- Sestřičky, pojďme do zahrady,
nežli nám odejde.

II
- Sestřičky, sepněte dlaně,
pomodlete se za ně.
- Poproste, ať se vrátí, třeba jen
nakrátko, ale každý den.
- My, co zde umíráme,
je rády přivítáme.
- Než hvězdy nebem záři rozlijí,
přijměme je jak eucharistii.
- Ať zase přijde k ránu,
máme jen Jéžíška a svatou Pannu.
- Máme jen trochu vody ve džbánku
a trochu slunce v čase červánků.
- Já uviju si věneček
pro své ubohé vlásky.
- A já, má milá sestřičko,
přinesu proso pro své konipásky.

III
- Ach, sestřičky, a co si počneme,
jestli se nevrátí?
- Jestli se nevrátí, budeme čekat.
- V klášteře bývá chladno.
- V mém srdci ještě chladněji.
- Zato v mém srdci se to slunce, sestřičky,
propaluje až na dno.
- Na nebi hvězdy, v moři plachetnice,
těch plachet a těch hvězd...
- Zapalme, sestry, svíce.
A pamatujme,
že člověk smrtelný se rodí pro bolest.
- Regina sine labe originali...
- Jestli se nevrátí, copak si počneme?
- Jestli se nevrátí, tak zemřeme.

Písnička pro mou milou

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.
Těch plachet ve vlnách!
Proč dovolil jsem, ach,
slunci, byť tesklivému,
zasvítit na svůj práh?

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

S přílišnou odvahou
jsem kráčel doubravou;
tak se mi zalíbilo
jít sám, jen s novou sítí
a s hvězdou, která svítí
vysoko nad hlavou.

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

Zřel jsem, jak vody hoří
červánky, jak se noří
do nich má krásná síť!
Kolik jsem spatřil hvězdných
hnízd, kolik přelíbezných
plachetnic v širém moři!

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

Jaký cit bláhový
nalezl ve křoví
branku a jaká touha
dala kvést na balkonu
bezpamětného domu
fialkám? Kdo to ví?

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

Štěstí mě dojímá,
rozmarné způsoby má,
žvatlá jak malé děcko.
Má síť se rozbila,
má hvězda pozbyla
věrného pobratima.

Nic naplat, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

Ach, plachty ve vlnách!
Kdo nyní hlídá prách?
Královno hořkých slzí
a sladkých trýzní, ani
ty nedbáš o setkání
s poutníkem v pustinách?

Ach ano, pro mne dnes,
má lásko, musíš zemřít.

Smutek ubohého sentimentálního básníka

I
Proč mě nazýváš básníkem?
Já nejsem básník.
Jsem jen malý chlapec, který pláče.
Pohleď: mám jen slzy, jež odevzdávám Mlčení.
Proč mě nazýváš básníkem?

II
Mé smutky jsou ubohé obyčejné smutky.
Mé radosti byly prosté,
tak prosté, že kdybych se z nich před tebou měl vyzpovídat,
červenal bych se.
Myslím dnes na to, že umřu.

III
Chci umřít jen proto, že jsem unavený,
jen proto, že velcí andělé
na vitrajích katedrál
ve mně rozechvívají lásku a úzkost;
jen proto, že teď už jsem
smířený jako zrcadlo,
jako ubohé zrcadlo plné melancholie.
Tak vidíš, že nejsem básník:
jsem smutný chlapec, kterému se chce umřít.

IV
Ach, nediv se mému smutku!
A nevyptávej se;
uměl bych ti říct jen tak nicotná slova,
Bože, tak nicotná,
že by mi toho bylo k smrti líto.
Mé slzy by vypadaly,
jako by louskaly růženec zármutku
před mou sedmibolestnou duší,
ale nebyl bych básník;
byl bych prostě něžné a zádumčivé dítě,
jemuž se zachtělo modlitby, tak jako chce spát a zpívat.

V
Každý den přijímám ticho, tak jako Jéžíše.
A kněžími ticha jsou šelesty,
bez nich bych Boha nehledal ani nenalezl.

VI
Dnes v noci jsem spal s rukama křížem.
Zdálo se mi, že jsem malý nežný chlapec,
na něhož lidé zapomněli, ubohá křehká kořist prvního, kdo přijde;
a přál jsem si být prodán,
být bit,
být přinucen k hladovění,
abych se mohl dát do pláče,
sám, zoufale smutný,
v temném koutku.

VII
Miluji prostý život věcí.
Kolik vášní jsem viděl zvolna vadnout
v každé věci, jež odcházela!
Ty mi však nerozumíš, směješ se mi.
A myslíš, že jsem nemocný.

VIII
Ach, já jsem doopravdy nemocný!
A každý den trochu umírám.
Pohleď: tak jako věci.
A nejsem tedy básník:
komu říkáš básník, musí žít
úplně jiný život!
Já, Bože, umím jenom umřít.
Amen.


Splín

Ach, co mi zazpíváš
dnes večer?
Má drahá, nechci příliš
přemýšlet: první píseň,
která tě napadne,
nevadí, že je stará.
Jednu z těch písní, které
tak dlouhý čas
už nikdo nezpíval,
kvůli nimž už sto let
se žádný balkon neotevřel. Chceš
mne obdarovat nostalgií
té mrtvé písně?

Jsi smutná, mlčíš.
Mluv se mnou, jedno o čem...
Tvá melancholie zlověstná připadá mi.
Je to strach ze smrti?
Mrzí tě, že jsme sami?
Vzpomínáš ještě: náš poslední valčík
v tvém žlutém saloně,
prožraném červotočem?
Je jaro, ale mně
to nikdo nevyzradil.
Na smutném záhoně
své zpustlé zahrady
jsem růže nezasadil.

Pročpak mi nezahraješ
na chorém pianině?
Ve stínu večera
umírá touhou; nebuď odmítavá,
má něžná přítelkyně.
Vždyť jeho duše čeká na toho,
kdo ji vzbudí.

Ach, jaký smutek! V záři
měsíce, která studí,
před vraty, jež jsou všechny
zavřené, naše cesta,
tubekulózně chorá,
zdá se už zcela pustá.
A jenom tato lampa,
čekajíc na smrt, na ni
své kalné světlo lije
a bdí v hodině její agonie.


Albert Samain

Elegie

Tím parkem, ukrytým v závoji mlhy, my
půjdeme pod stromy, z nichž padá s lehkými
šelesty žlutý list do ticha, do samoty
pod bledým, znaveným nebem; a chceš-li to ty,
budeme kolébat v srdcích, jež nevěří,
smrt léta do chvíle, nežli se zešeří.
Půjdeme stále dál alejí plnou ticha
a vůně nahořklá, již schnoucí tráva dýchá,
všechno to mlčení a kouzlo malátné,
jež vane z podzimu, než zcela zezlátne,
jež stoupá z hájů, z vod, ze zahrad, které vadnou,
a z mramorových těl, jež choulí se a chladnou,
nám duše osvěží v té dlouhé procházce
jak starý kapesník, vonící po lásce.


Ukázky převzaty z knihy:
Básníci soumraku - Italská poezie pozdní secese, přeložil Jiří Pelán, nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka, Praha a Litomyšl, 2001

back for good

© jr 7002