Jaroslav Seifert (1901-1986)

   Básník, překladatel, publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Mládí prožil v prostředí dělnického Žižkova, kde vychodil šest tříd gymnázia. Od dvacátých do čtyřicátých let pracoval v různých redakcích a nakladatelstvích. Nejprve v komunistickém tisku (Rudé právo, Rovnost, Reflektor). Po vyloučení ze strany (1929) přešel do tisku Sociální demokracie (Pestré květy, Ranní noviny). Za války působil v Národní práci, po roce 1949 zanechal novinářské činnosti. V r. 1956 na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů odvážně vystoupil s kritikou dosavadní kulturní politiky. R. 1969 byl zvolen předsedou nově ustanoveného Svazu českých spisovatelů, který byl však za rok rozpuštěn. Pak vydával jen ojedinělé reedice. Původní tvorbu směl tisknout až na konci 70. let. R. 1977 podepsal Chartu 77, r. 1984 obdržel Nobelovu cenu. Pochován je v Kralupech. Světového uznání dosáhl pro celoživotní vzácnou vyrovnanost svého básnického díla a pro jeho humanistický charakter. Svým dílem a občanskými postoji trvale prosazoval demokratické a humanistické ideály.
   Seifertova více než šedesátiletá básnická tvorba převážně společenské a milostné lyriky vedla od proletářské poezie a poetismu k osobité melodické poezii, oslavující a hájící život (Město v slzách /1921/, Samá láska /1923/ - poezie charakterizována vitálním vztahem ke světu a poetickým naivismem; Na vlnách TSF /1925/ - období poetismu, staví své verše na slovních hříčkách, biblických a literárních citátech; Slavík zpívá špatně /1926/, Poštovní holub /1929/ - objevují se vážné tóny (motivy z první světové války); Jablko z klína /1933/, Ruce Venušiny /1936/, Jaro, sbohem /1937/ - od 30. let vytváří svou osobitou poetiku založenou na rytmicky pravidelném verši s písňovou intonací); Zpíváno do rotačky /1936/, Osm dní /1937/; Zhasněte světla /1938/ - reaguje na Mnichovskou dohodu; Světlem oděná /1940/, Vějíř Boženy Němcové /1940/, Kamenný most /1944/ - válečné skladby s motivy domova, české krajiny, Prahy; Přilba hlíny /1945/ - reakce na Pražské povstání; Suknice andělů /1947/, Dokud nám neprší na rakev /1947/, Mozart v Praze /1948/, Šel malíř chudě do světa /1949/, Píseň o Viktorce /1950/, Maminka /1954/, Chlapec a hvězdy /1956/; obrat v Seifertově poetice v 60. letech postihl jak významovou stránku veršů, tak i jejich tvar směřující k volnému verši (zmizely rýmy a rytmická pravidelnost, verš zdrsněl, přibyly tóny melancholické nostalgie, životní bilance, plynutí času a motiv smrti, vzpomínky na dětství, na mladé lásky, na zemřelé přátele i na jiné dramatické události života) - Koncert na ostrově /1965/, Odlévání zvonů /1967/, Halleyova kometa /1967/, Zpěvy o Praze /1968/, Deštník z Piccadilly /1979/, Morový sloup /1973/) a další.
   Básnické dílo doplňují překlady. Pozoruhodná je vzpomínková kniha Všecky krásy světa /1981,1992/.

Bezvětří

V bezvětří starých ran,
v krajkoví ctnostné špíny,
pod křídlem líných vran,
jež slétly do roviny,
žiji sny tesklivé:
mrtvý se dívá z hlíny
do světla na živé
a na tančící stíny
v ulicích Ninive.

(Jablko z klína)

Déšť jisker

Déšť jisker padá do obilí,
ach, dlouho si tu nepobyly,
spí město v rozprouděných tmách,
a v nocích, v které osud sved mě,
někdo se na mne díval ve tmě,
měl jsem strach.

Za světlem svatojánských broučků
běhal jsem kdysi v kruhu kloučků,
šlapaje bramborovou nať.
A hebký dotek dívčích pletí
nedovolil mi pomýšleti na závrať.

Oklamanému do třetice
směje se hvězda poběhlice,
po jeho stopách chodil pláč.
Buď sbohem, město uprchlíků,
někdo mi šeptá slova díků.
Nemá zač.

(Jablko z klína)

Jarní rondeaux

Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
Už nechodí do bílé vily
básníci mrtví z dávných jar

a přioděni do čamar,
dnes už jen stín či příznak bílý.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.

Na střeše leží světla cár,
to svítí měsíc opozdilý,
když jdu tu já, a kroků pár
spíš ty, pro kterou srdce šílí.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.

(Jaro, sbohem)

Píseň o lásce

Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.

Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struny nechví se.

Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí.

Lásku, která oblékla se v smích,
skrývajíc se v řasách na očích.

Když má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růži na keři.

Zaslechl jsem lásku odcházet,
když se prvně rtů mých dotkl ret.

Kdo mé naději však zabrání
- ani strach, že přijde zklamání,

abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená

(Jaro, sbohem)

Píseň o rodné zemi

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vnořil k rukojeti.

Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu navracíš se domů,
stokrát zklamán, rady nevěda si,
k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé jako jaro v čerstvém lomu.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku,
těžká, těžká jako vlastní vina
- není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.

(Zhasněte světla)

Píseň o Viktorce

To nebyl obraz, to byl stín,
který se šinul po pěšině
milostným hájem v Nedošíně,
už podzimním, už bez květin.

S vráskami na tváři povadlé
usedla si tam smutná paní
a psala prstem v zadumání
do rosy na opěradle.

Pak s troškou sebevědomí
řekla si náhle: Vždyť už chvátám,
a šťastné páry míjela tam,
líbající se pod stromy.

A její šat už nešustí,
už dotančila. A ret pálí
slzami, které líbávali
dříve jí muži nad ústy.

Vždyť přichází již z daleka
a jenom málo dní je před ní.
Vlastně už čeká na poslední,
vlastně už na nic nečeká.

(Píseň o Viktorce)

Pohřeb pod okny

Žaluji větru, život je krátký,
vraťte se, koně,
kdyby se koně mohli vrátit,
kdyby se čas mohl vrátit zpátky!
Kdyby nazpět hodiny bily
ty chvíle, jež jsme promarnili,
kdyby stroj, nazpět otáčev se,
rozmotal provaz sebevrahu
a měsíc, který včera zapad,
kdyby se vrátil na oblohu,
kdybychom mohli znovu plakat
pro bolesti malicherné!
Žaluji větru, který letí,
kdyby se vítr mohl vrátit
a vrátit masku mrtvé pleti,
posmrtnou masku, která s čela
ve chvíli smrti odletěla
a kterou vítr s sebou nese,
bychom ji mohli zlíbat ještě,
dřív, nežli rozbije se
v korunách stromů, v kapkách deště.

(Jablko z klína)

Rozhovor

Líbal jsi mne na čelo či ústa,
nevím
- zaslechla jsem jenom sladký hlas
a tma hustá
obklopila úžas polekaných řas.

Na čelo jsem políbila tě v spěchu,
neboť omámila mě
vůně tvého proudícího dechu,
ale nevím

- zaslechla jsem jenom sladký hlas
a tma hustá
obklopila úžas polekaných řas,
líbalas mne na čelo, či ústa?

(Jablko z klína)

Ruce Venušiny

Dobrodruh liknavý
usedl na břehu
a vlně vypráví
marnost svých příběhů;
vždyť je to jedině
hrst větru na dlani,
zmar perel ve víně,
strach z neumírání.

Ale to není
pravé jeho poslání.

Když kohout kokrhá
a rosa zazebe,
květ růže otrhá,
hovoře pro sebe:
jak je to surové,
rvát růži ubohou,
plátky jsou růžové
jak nehty u nohou.

Ale to není
pravé jeho poslání.

Však vidět krásy zrod,
oplakat její zmar
a u tekoucích vod
vyčkat květ nových jar,
jež znovu ohluší
to věčné váhání,
Miloské Venuši
dát hlavu do dlaní.

Ach běda, to je
pravé jeho poslání.

(Ruce Venušiny)

Střevíce

Můj hořký podzime, tvé ocúny
jsem dýchal, když jsem pil tvé deště zdlouhavé
a nebe, plné těžkých krůpějí,
mi splachovalo s očí sůl
marnosti, v níž tuhly smutky mé.
Přes třicet sněhů jíti nazpátek
a jako dítě bezzubé
nad křtitelnicí plakat potichu,
nepoznat ani žalů, ani radostí
a ani vášně, které prokousává pleť,
úst, která pospíchal jsem líbati
- ó proč ten spěch, ubohé střevíce?
Tvých ocúnů, můj hořký podzime,
i dešťů bez konce,
jaro, tvých cukrových písniček,
jež slýchával jsem na tvém rahnové!
Neděle je den Páně, neděle je den Páně,
ty dny však nejsou mé.

(Jablko z klína)

Verše

S kým osamět, s kým zůstat sám
a civět nad propastí?
A plakat? Zaplakal jednou starý Abraham
a anděl vzlétl v hermelínovém plášti.

Já nevím, kde je sever, kompas lže
a všecky dívky lžou.
Běž na rozcestí, sloup ti ukáže
tři cesty najednou.

Z účesu židovek vlá silný pach,
to léčí komety.
Mé oči krouží v samých elipsách,
jež nejsou viděti.

Zapomněli jsme na musy,
ty křídel nemají.
Mít za milenky medusy, ach medusy,
jež žhavě líbají.

Z korálů berli a pak jít,
kde vládnou sepie,
velrybí mléko okusit,
až ti je někdo nalije.

Adieu, adieu, adieu!

(Slavík zpívá špatně)

back for good

© jr 1002-3002