Rainer Maria Rilke (1875-1926)
vlast. jménem René

Německý básník, prozaik, dramatik a překladatel pocházející z Prahy, kde se 4.12.1875 narodil. Rilke byl syn úředníka, navštěvoval vojenské školy a na maturitu se připravoval doma (1892-95), aby poté studoval v Praze výtvarné umění, literaturu a práva.
Roku 1896 ale odjel do Mnichova a pak už svůj život trávil v cizině, věčně na cestách - v Itálii, Rusku, Africe, Španělsku - s výjimkou osmiletého pobytu ve Francii (zde se seznámil s Cézannem a Rodinem) a pak od roku 1919 ve Švýcarsku, kde 29.12.1926 ve Val Montu u Montreaux zemřel na leukémii.
Od impresionistických básní a lyrických próz přešel k meditativním hymnům, od dekadentního stylu k moderní poezii. Obracel se k metafyzickým problémům lidského života, lásky, utrpení a smrti. Stranil se veřejného života a básnickou tvorbu pokládal za své životní poslání. Vyslovil neklid moderního člověka, hledal Boha a na problematiku smrti pohlížel jako na součást života - stal se tak předchůdcem existencialismu.
Jako první z pražských Němců si vydobyl světovou proslulost. Záhy ho mělo následovat hned celé trojhvězdí - Franz Werfel, Franz Kafka a Max Brod.
První vyvrcholení jeho lyrické tvorby představuje sbírka básní Kniha hodinek /1905/ a baladický cyklus básní v próze Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka /1906/. Dominantou jeho pozdního tvůrčího období jsou básnické sbírky Elegie z Duina /1923/ a Sonety Orfeovi /1923/. Autobiografické prvky obsahuje román ve formě deníku Zápisky Malta Lauridse Brigga /1910/.

Cizinec

O slova svých bližních neměl zájem:
unavený, bez touhy se ptát
táhl nocí odchodů a ztrát,
přesto jinak oněm cestám rájem
nežli nocí lásky zaslíben.

Chvíle divů mocnějších než sen
probděl, třeba když se hvězdy samy
náhle rozklenuly za dálkami
v oblouk jako bitvy plné změn,

nebo noc, jež samoty a statky,
rozptýlené v luně, jako vzatky
vydává v plen vítězům či staví
na odiv šeď zámků v ladném křoví.
Načas pobyl ve zdech, ve stromoví

Pohledem své nachýlené hlavy,
chápal však, že nejsou konce cest,
a zas hleděl z příští zátočiny
na pěšiny, mosty, na krajiny
dál, až k branám přemrštěných měst.

V oné možnosti je chladně vnímat
viděl víc než v citech otročících
štěstí, slávě, nelpěl na jmění.
Za svoje však míval na studnicích
cizích rynků stopy v obrubnících,
lidské, zůstavené kameni.

Lásky

V životě poznala jen málo.
léta šla, nudná, šedivá.
Tu cosi před ní jasně vzplálo,
snad se to láska nazývá.
Pak zjistila, že je to zdání:
za domem tmí se pod hrází...
Co jako ze sna přišlo za ní,
to jako osud odchází.

Ó, život, život

Ó, život, život, čarodějný čas,
v protikladech se vine jako rýha
ta plíživá a putující tíha
a v nevýslovných dálkách náhle zas
podoben andělu svá křídla zdvíhá
čas života, ten tajuplný čas.

Smí jedno z mnoha smělých bytí více
odvahy vroucí v sobě uhnísti?
Každý z nás v sobě buší na hranice
a nepoznatelno tam kořistí

Předjaří

Drsnost mizí. Všechna slitování
k louce, oděné jen šedí, lnou.
Nový rytmus říčky popohání.
S něhou, dosud omylnou,

prostor hltá každý zemský kout.
Cesty ukazují k dálkám v kraji.
A tu spatříš holý strom, jak tají
už jen stěží vůli výš se pnout.

Setkání v kaštanové aleji

U vchodu zelenavá temnota
skryla ho jako hedváb v plášti chladu,
ještě jej trochu uhladil, když vzadu
v aleji spatřil, jak se mihotá

zelené slunce: terče zelenějí,
v nich blýská bílá postava
a mezi nimi dálka. Přemůže ji?
Pak v chůzi na ni stále mohutněji
padala bílá záplava,

průzračné pruhy nesla vždy jen chvíli,
než opět plaše prchly do stínu,
vtom se tma proměnila v hlubinu,
oči se zcela blízko vynořily

ve tváři nadobyčej výrazné
a byl tu obraz, - záblesk před vteřinou,
kdy cesty obou dvou se zase minou:
teď věčné ano a pak naráz ne.

Slepá

Cizinec
Není ti úzko mluvit o tom?

Slepá
Ne.
Je to tak dávno. To byl někdo jiný.
Ta, co dřív žila očima a nahlas,
ta zemřela.

Cizinec
A měla těžkou smrt?

Slepá
Strašně se umírá nic netušícím.
Chce to být silným, byť umírá cizí.

Cizinec
Copak ti byla cizí?

Slepá
Spíš se jí pak stala.
I vlastní matku smrt odcizí dětem.
Ty první dny však byly nejhroznější.
Mé tělo bylo jedna rána. Svět,
jenž věcmi tady rozkvétá a zraje,
byl ze mě vytržen i s kořeny,
i se srdcem (tak se mi zdálo), a já
tu ležela jak zrytý hvozd a pila
studený déšť svých slz a svého pláče,
který se tiše, bez ustání řinul
z mých mrtvých očí, jako z prázdna nebe,
když zemřel Bůh, padají na zem mraky.
Můj sluch byl dokořán a všemu blízko.
Slyšela jsem, co druzí neslyší:
čas, co jak řeka tekl přes mé vlasy,
ticho, jímž zvučel křehký křišťál sklenic,
a slyšela jsem, jak se rozvíjela
blízko mých rukou velká bílá růže.
Růže? Či noc? Jak může noc být růže?
A věřila jsem, že ten světlý stín
tisíc těch poupat sváže v kytici
a já ji ráno zářit uvidím.
Den však už dávno stál v mé světnici.
Maminku budil můj spánek. Jak temně
zazvonil o zem, když mi spad z tváře!
Spíš, mami? Rozsviť! Pojď ke mně!
Zní to jak nářek!
A odevšad jsem slyšela jen tmu.
Mé polštáře se proměnily v kámen.
Pak jako by se blízko třpytil pramen,
to chvěl se v matce pláč jak v lampě plamen,
je to jak nůž, když na to vzpomenu.
Rozsviť! Ó, rozsviť! Ze sna jsem křičela často:
Prostor se zřítil! Sundej mi, mami, ten prostor,
tady, z obličeje a z hrudi!
Studí! Musíš ho zvrátit
a vrátit zas hvězdám. Nezdám
se ti jak zazděná v hrobě?
Tak nemohu žít, mít na sobě nebe.
Ale mluvím to k tobě?
Nebo ke komu, mami? Kdo je to?
Kdo je to tam za záclonami? Léto?
Či bouře? Řekni! Noc, ó, mami?
plná sládnoucích jmen?
Nebo den?... Den!
Beze mne! Jak jen může být beze mne den?
To už nikomu nechybím?
To už se nikdo nezeptá po mně?
To už na nás zcela zapomněli?
Na nás!... Ale vždyť ty tam jsi,
máš ještě všecko, cos měla.
Pro tvůj obličej
všecky věci se snaží vymyslit děj.
Tvé oči, ať se sebevíc znaví,
jen co si odpočinou, zas jdou
a všecko ti dovypráví.
Moje mi neřeknou nic.
Moje květiny barvu ztratí.
Moje zrcadla zledovatí.
Řádky v mých knížkách se slijí v šeď.
Mé vlaštovky budou marně teď
kroužit a toužit po mých dlaních
a o cizí okna se mi zraní.
K nikomu, nikam, nepatřím.
Jsem opuštěna vším a všemi.
Jsem ostrov.

Cizinec
A já jsem sedm moří přešel.

Slepá
Jak? Na ten ostrov?... Sem žes přišel?

Cizinec
Můj člun tě čeká.
Neslyšíš, jak tě tiše zve
vanutí jeho korouhve?
Pluji ti vstříc.

Slepá
Jsem ostrov.
Mám samu sebe, a nechci víc.
Jsem bohatá.
Dřív, když ještě vedly ty staré cesty ve mně,
vyježděné jak země
pod žebřiňáky,
já trpěla taky.
Všecko mi šlo srdcem ven a pryč,
tenkrát jsem neznala kam.
Pak jsem je však našla všecky tam,
všecky své city: to, co jsem,
tam stálo v houfu, křičelo, tlačilo se a ú=točilo
na mé zazděné oči, ty ale neodpovídaly.
Všecky mé svedené žaly…
Nevím, snad roky tak stály.
Vím ale, že přišly pak týdny,
kdy vracel se zástup, zlomený, sešlý a vlídný,
a nikoho nepoznával.

Pak mi ta cesta přirostla k očím.
Zpět se už neotočím.
Teď všecko obchází ve mně
jistě a pevně. Jak ti, co už nemarodí,
mé city si libují chůzi a po mně si chodí
v tom temném domě mého těla.
Ty starší si čtou,
nejradši ve vzpomínkách.
Ale ty mladší hlídají práh
a u oken jsou.
Co je tam cest a souhvězdí
za tou skleněnou zdí!
Mé čelo vidí, mé ruce čtou
básně z rukou lidí, jež druzí nepřečtou.
Mé nohy mluví s kamením i s loukou,
můj hlas se s každým ptákem třepotá
vysoko nad vřavou života.
Není to úchvatné čtení?
Všecky barvy jsou přeloženy
do zvuků a vůní.
A ony
znějí líbezněji než tóny.
Nač jsou mi knížky a lampa luny?
Vítr listuje osikou
a já vím, jaká slova tam zakleta jsou,
a často si je tiše zašeptám -
a jsou mým tajemstvím.
A smrt, co utrhne oči jak dvě macešky a jde,
mé oči nenajde.

Cizinec (tiše)
Vím.

malá VELKÁ díky: thanx BJ

back for good

© jr 5002