William Shakespeare

Sonety - ukázky

141

Po pravdě řečeno, já tebe nemiluji
očima, které zří na tobě tisíc vad:
to srdce miluje, co oči odsuzují,
srdcem tě musím mít navzdory zraku rád.
A můj sluch právě tak netouží po tvém hlase
a můj hmat, ač má rád i hrubé doteky,
tak jako chuť a čich, raději vyhýbá se
hostině smyslů, k níž pozvala bys jej ty.
Leč ani všech těch pět mých smyslů neumělo
vytrhnout jediné srdce z tvých pyšných pout,
to srdce bláhové, jež opouští své tělo
a chce ti jako rab u nohou pokleknout!
A jenom jeden zisk mám ze všech těchto běd:
že ta, jež je můj hřích, je též mým trestem hned!

142

Můj hřích je láska a tvoje ctnost nenávist,
nenávist pro můj hřích, cit, který k tobě mám;
když ale porovnáš svůj stav s mým, jsem si jist,
že potom nebude důvodu k výčitkám.
A jestli přece, tož ze tvých rtů jistě ne,
vždyť potřísnily ten svůj šarlatový skvost,
vždyť lhaly lásky slib tolikrát jako mé
a v lůžkách jiných žen loupily dost a dost.
Kéž tě smím miloval, jako ty miluješ
jiné, k nimž vzhlížíš tak jako zas k tobě já;
do srdce vsaď si květ soucitu, abys též
ty došla soucitu za to, žes soucitná.
Jinak, až budeš chtít, co mně odpíráš dosud,
může tě jednou, věř, postihnout stejný osud!

144

Dvě lásky v srdci mám k štěstí i k zoufalství,
jako dva přeludy jdou nabádavě se mnou:
ten lepší duch je muž, který se jasně skví,
ten horší jedna z žen s tváří jak uhel temnou.
Aby mne zavedl co nedjřív do pekla,
ten ďábel pokouší anděla, zda mne zradí,
a rád by udělal ze světce ducha zla,
tím že jej, čistého, svou kalnou krásou svádí.
Zdali se však už stal můj dobrý anděl zlým,
o tom já doposud nevím nic bezpečného;
že ale odešli spojeni přátelstvím,
mám strach, že první z nich je v pekle u druhého.
Leč pravdu nepoznám, budu žít v pochybách,
až mého anděla spálí můj ďábel v prach.

145

Ústy, jež stvořila láska svou vlastní rukou,
vydechla proti mně: "Ach, cítím nenávist,"
ač ví, že kvůli ní umírám sladkou mukou;
když ale viděla, že se chvím jako list,
soucit jí najednou naplnil srdce znova
a začal kárat ty dříve tak sladké rty,
jež dosud mívaly pro mne jen dobrá slova,
a znovu učil je vítat mne jako vždy.
"Ach, cítím nenávist," řekla a připojila
konec, jenž přicházel, tak jako kdyby šel
milý den po noci, která se ve tmách skryla
a klesla s oblohy jak satan do pekel:
"Ach, cítím nenávist" - a zachránila mne,
když tu zášť odvrhla a řekla: "K vám však ne!"

147

Láska mne spaluje, horečka prahnoucí
stále víc po tom, co pomáhá tomu zlu
a co je živinou mé dlouhé nemoci,
ve které nacházím chorobnou potěchu.
Můj rozum, léčitel mé lásky, rozhněván,
že se jím neřídím, že nedbám jeho rad,
mne opustil a já zoufalý poznávám
pravdivost výstrahy: toužit je umírat.
Mně není pomoci, můj rozum je ten tam,
je jako šílený a nenachází klid;
jak blázen přemýšlím a také mluvívám,
na dosah pravdy jsem a nechci pochopit.
Neboť já přísahal, žes jasná jako ráno,
a ty jsi černější než noc a peklo samo.

Ukázky použity z knihy:
Shakespeare, William: Sonety, přel. Jan Vladislav, vyd. Mladá fronta, Praha, 1964

back for good

© jr 4002