Oldřich Mikulášek (26.5.1910 - 13.7.1985)

Básník a novinář. Narodil se v Přerově. V mládí po absolvování obchodní školy prošel mnoha povoláními. Teprve od r. 1937 působil jako redaktor a publicista, např. v Lidových novinách, Svobodných novinách, v Československém rozhlasu, v Hostu do domu. Od r. 1965 se věnoval pouze literatuře. Zemřel v Brně. Ve svém rozsáhlém velmi osobitém básnickém díle reagoval převážně na dobové literární podněty (poetismus, Skupina 42). Jedním z ústředních motivů je napětí mezi životem a smrtí, hledání jistého "okamžiku pravdy", v němž se před člověkem jakoby náhle odkrývá podstata jeho bytí. Mikuláškův verš je velice osobitý, jazykově bohatý, obrazově silný a přesvědčivý. Z jeho tvorby jmenujme např. Černý bílý ano ne /1930/, Marné milování /1940/, Křídlovka /1941/, Tráva se raduje /1942/, Podle plotu /1946/, Pulsy /1947/, Horoucí zpěvy /1953/, Divoké kačeny /1955/, Krajem táhne prašivec /1957/, Ortely a milosti /1958/, První obrázky /1959/, Albatros /1961/, Svlékání hadů /1963/, To královské /1966/, Šokovaná růže /1969/, Kam létají labutě /1970/, Agogh /1971/, Žebro Adamovo /1981/, Velké černé ryby a dlouhý bílý chrt /1981/, Čejčí pláč /1984/, Druhé obrázky /1986/.

Láska

Ukáží na něho prstem:
toť on — rubášný člověk!
A zatím se trápí
pro stvořeníčko.

Stěžoval si jí — což je možno dáti sbohem
jenom tak, jako se mává u vlaku,
nebo jak křídly mávají
na podzim čápi?

To se to řekne, běž k němu,
to se to lehko řekne, běž k ní,
ale roh povlaku,
který jsi rovnala,
zůstane navždy pomačkaný ve mně,
a každý tvůj pohyb
spí ve mně,
tvůj každý krok mi chodí na pohřeb
a když si vzpomenu,
něco mi zmáčkne srdce,
mé srdce, které má pořád někdo v hrsti
a tváří se, že je to rukojeť hole
nebo držadlo v tramvaji.

Taky já jedno svírám,
taky já na jednom visím,
a všichni svíráme
a všichni visíme
na této nitce.


Na posledním listě

Co všechno odchází:
kroky do dálky,
dálka až k nám, když se jí stýská
v čápovi po komíně,
láska jako dým,
dým jako listí,
jež se tratí
i s tím, co bylo, s dechem odvátým
pod náspem u železniční trati.

Když přijde podzim,
i já už ničím jistý,
od sebe začnu zvolna odlétat,
ale na posledním,
ve větru se škubajícím listě,
který mne vyvzpíná
a napne mne a schvátí
jak oprať ze tvých bleskujících žil,
potáhnu jedno dýmné odpoledne
s hukotem vlaků i krve ve spáncích,
i celý jabloňový sad,
tak krásný jako jabloňový sad,
když zvolna opadává!


Nýtování

Na nebi luna!
Nechce nic;
jen být jak nýt
a utahovat nebe.

To je ta chvíle
tvých temných zřítelnic,
pod vičky pohroužených
v sebe.


Pití

Sepnu ruce
kolem číše nad červeným,
aby nebylo tak chladné,
jak je chladné tvoje srdce.

Možná roztaje ten pohár
tenký
čímsi sladce podvečerním,
co spí na dně
každé vinné sklenky.

Ale jejich cinkot
proto neutichá
po hospůdkách
ani po putykách,
i když minci
poslední jsi prohrál.


Pláň [1]
Jaroslavu Seifertovi

Pod nohama vrže sníh.
Stromy vržou kostmi svými.
Les však každým zvlášť je tich.
Les, ten otec synů zimy
- sám sobě hrob - a hrobem tvých
nářků zas kvílení meluzíny

na širé pláni.

List uschlý šeptá si s poslední vodou v džbánu.
Andělé vloček si v hrůze šeptají,
po celé zemi pochováváni k ránu.
Už dávno mrtví leží v Altaji,
jen černé slzy, havrana a vránu,
nechavše k sobě skanout potají -

jak v slitování.
Jak je to dávno, co hruď se úžila mi,
i tobě - úzkostí a sotva dech nám zbyl,
jen aby vždycky se znovu pomýlil
šílenou lunou, vytřeštěnou tmami,
a srdce potom lomcovalo námi
jak mřížemi a hladný vlk v nás vyl -

do ustýskání.

A my se vzpínali v městnání úpěnlivém
lodyhy v lodyze až k slastným plástvím svým
hučivých včelstev - s úžasem mučivým
obnaživší se duše v mase živém,
že zemřít hned by bylo jen nepřežíti dým
stydnoucích ohnišť v tom žití popelivém -

jak zhasínání.

Ach, lásko, bože, lásko, čím to je,
že tísníváš se právě mezi náma,
čím víc se tisknem? Teskní hoboje,
a v hlavách lůžka smrt, ta stará známá,
jista si žertvou, ví: co nesežehlo je,
sžehne se samo. Hyne láska sama

v tom milování.

Vzepři se vlnou, a oceán se vzedme
tisícerými vlnami k té jedné,
jen aby pohřbil ji, zatímco hrdlo tvé
tisícům lahví hrdla pozuráží,
než douškem jediným se navždy zalykne,
však není, kdo by svlažil poušť sirou duše bědné,

když noc se sklání.

Na kterých prsou složit potom hlavu,
když ztichlý hrom ji složil v balvanu -
a já mám svou už zabalvanovánu?
Jen prázdné srdce snad, z toho co nalká mu
zpěv jeho žalu pln - žije jako z klamu,
z pustoty noční, z běd, zrad a z psoty dnů

až do skonání.

A z krásy hoře též, již nikdo nevezme nám!
A ani hoře z krásy, zakleté v mramoru,
i v hejnu labutí odlétajících k ženám
do dálek, které veršem nepřežehnám,
nám nikdo nevezme. - A rád s tou slzou mřu,
již opuštěn, [jak ona mnou], už nemám

kam skanout ani.

Kam skanout ani v bídě své už nemám,
sám v lásce, v bolesti - i ztracen v umírání,
i všudypřítomný strom v tom lese k bytování
- proč si však listí rve? - a žaluje zas pláni,
jež nikde nekončí ve věčném počínání
opuštěnosti své - a marně zdmi se brání
všelikých hvězd - uhýbajícím stěnám
té strašné svobody

bez smilování.

Jakéž[pak] potom, ach, naříkání mé,
můj pláč i lkaní, trýzeň má, strach z konce,
i zoufání nás všech, když žíti nemohouce
bez  o n é  naděje, přec žitím marníme
ten beznadějný čas obludné sýpky v mouce,
jež sebou dusí se - ve strázné hodině
alespoň červem sníc

o zmrtvýchvstání.

Co z toho pošlé, tím i jest. A bylo též. A bude:
svíjením v kroužcích svých, jak v kroužcích vlastních pout,
i v nitru hlodáním, a z téže sudby sudé
jen prach nám ponechán, bychom jej mohli mnout,
prach marnosti, a luna ve vodě utonulé,
sic truchlivá, však krásná pro strastiplnou pouť -

v tom světě zdání.

A to je vše! Jen hadry, kůže, kosti,
má duše lítostná, v soutěsce přítomnosti,
tak nepomíjivé v své pomíjejícnosti
jak pouhopouhý dech, nach vybouchnuvší růže,
a to je vše, jen hadry kosti, kůže
a jistá masitost lstné nahmatatelnosti -

byť z utápání.
A tak i tento verš, jenž bije do svých stěn,
a celý otlučen hledá si nové stěny,
i jméno své, sám nikým nepokřtěný,
a to je vše: být němý vysloven
pošeptmu aspoň zprahlými rty ženy
v krvácejícím tichu a do čtyř prázdných stěn,

když tmě se brání.

A to je skorem vše: vzúpění rostlinné
a zázrak ňader, nebesa sama zvoucí
i hvězdy k prozření, už dávno nevidoucí,
a zachvívající i morkem kosti mé.
Já pak jí připíjím z poháru v ruce mroucí -
té krásné, [zhltám jí], tváří v tvář pustině,
rozzelé v nic, v nic nikdy nehynoucí -

jak v žalování.
- - - - - - -

To pak můj žalozpěv. Mé sdělení. Má zpráva.
Od ramen k lokti, od lokte k mé dlani,
již takto obracím, a ani čáry na ní
nejeví nic. Je konec zaklínání
a v šikmém znamení se naklání má hlava.
Entrolúr totempád ut vaharány ...

Křičící ryba.


Poledne kolmé, které čeká

Poledne kolmé, které čeká,
až ztichne ptactvo vše — a řeka —
jako by spící žena nahá
ve vlastních vlasech uplouvala.

Němé jsou ryby; němé zhynou
i s tajemstvím svým za šupinou,
ve které slunko se teď zhlíží

a jako císař na penízi
zlatě se mihotá v tom třpytu.

I ty mlč! A zař vším, co sní tu!


Zimní motiv

A potom k večeru, když stále, stále sněží,
je slyšet hudbu; komu nezněla,
nemohl, Petrove, na špičkách dvou tvých věží
viděti tancovat bílého anděla.

Trochu se zachvíval a se závanem křídla
zdvihl se vítr, vločky na mě vál.
Jednu z nich polkl jsem, aby se nenastydla
a jako zázrakem sníh kolem roztával.


Ukázky převzaty z knihy:
[1] Šokovaná růže, Oldřich Mikulášek, nakladatelství Český spisovatel, Praha, 1969

back for good

© jr 3002,4002,7002