Marceline Desbordes-Valmorová

Na úsvitě loučení

Ať líbám tě a obepínám,
ať k tobě lnu v své žalosti,
vše marno! sbohem, Mladosti,
my každá pospícháme jinam.

Je pěkně pod tvou korunou
a nad tvůj dech nic hebčí není.
Tvář nastav a mé políbení
nech chvíli trvat pod lunou.

A je-li poslední, můj světe,
to dlouhé políbení mé,
nech, ať se chví, než zahneme
za tento hloh, jenž ještě kvete.

Že já kvést neuměla jsem,
ó Přesladká! tím nejsem vinna.
Když fouká smutku meluzina,
květ oprchává před časem.

Večerní sbohem

Tak pozdě je už! Dobré nebe!
Jako když blýskne, minul čas;
už po dvanácté tlouklo zas
a já - já jsem tu ještě vedle tebe!
A spánek nejenže mne minul docela,
mně bylo, jako bych i slunce viděla!

Je možné, že i pták už pousínal v listí?
Jak vůně zvou: spi hluboce!
Roj rozpálených hvězd se třpytí v potoce
a nebe od mráčků se čistí ...
Řek bys, že lásce na pomoc
den přišla vystřídat ta čarující noc!
Ne, ne! nic naplat, vrať se ke své chatce,
střez se, ať nevzbudíš psa, který v boudě spí,
on nepoznal by, žes to ty,
a na mne pověděl by všechno mojí matce.
Ty neodpovídáš? A oči odvracíš?

Nadarmo tajíš mi, že bolí tě, co není.
Co chybí tvému rozechvění,
mé touze chybí mnohem tíž.
Věř něžnostem, jež nepominou,
buď hodný, odejdi a šetři mě!
Je přes půlnoc, čas tichne nad dědinou
a tma se šeří nazítřně!
Hleď, když nás večery tak bolí, k nové schůzce
zas den nám bude záminkou
a s přeblaženou vzpomínkou
se sama blaženost zas v jedno spojí úzce.
Čím jistotněji však se navracíš mi zas,
tím více každou noc mne sbohem říkat mučí.
Kéž láska brzy už nás tomu odnaučí!
To smutné slůvko, věř, se pro ni nehodí.

Dívka a doupnák

Vzrušené stromoví si šeptá o dešti;
sad, varován, se chví nad blížící se změnou;
a co ty, zasněná nad knihou rozečtenou?
Čekáš-li milého, čas dobré nevěští.

Tam, v sebe schoulený a zmoklý, pták se mhouří
a hledě k obzoru, kam křídla nesmějí,
a k sobě volaje svou družku něžněji,
ten doupnák jako ty je zarmoucený bouří.

Nechť prší, všichni vy, teskní a nesmělí!
Po bouřce přehnané svět obrodit se může.
Což slunce bez deště by zotvíralo růže?
Milí, vždyť čekáte, nač byste želeli?

back for good

© jr 1002