Elizabeth Barrett Browningová (1806-1861)

Portugalské sonety
   Vznikly v roce 1846. Tato sbírka se plným právem řadí k největším dílům světové milostné poezie. Sonety jsou básnickou parafrází k dopisům Robertu Browningovi, jehož si v témže roce vzala. Název měl budit dojem, že jde o překlady z portugalštiny a zastřít skutečnost, že verše jsou věnovány právě Robertu Browningovi.
   Český překlad Hana Žantovská.

Sonet číslo:
1 .. 5 .. 10 .. 15 .. 20 .. 25 .. 30 .. 35 .. 40

1

Tu píseň zpíval Theokritos kdysi
o sladkých rocích, dávno minulých,
z nichž každý lidem v rukou milostných
přinášel dary, které vysnili si.
Já vzpomínala vidouc, jak se mísí
zkazka těch starých veršů antických
do kruhu vlastních teskných roků mých,
jež stínem semkly mne. Vtom za mnou čísi
hlas ozval se a vítězně se zved
a přerušil mne náhle v pláči mém,
přes odpor můj mne k sobě strhl zpět
a ptal se - vládce nad mým soudem:
"Víš, kdo tě drží?", Smrt." Však odpověď
zní stříbrná: "Ne smrt, já láska jsem."

2

Z vesmíru, který nese boží znak,
jen ke třem tvoje ústa hovořila.
Ty promluvil's a já jsem pochopila.
Ten třetí - Bůh - nám odpověděl však!
Takovou kletbu vložil na můj zrak,
že ani tehdy, kdybych mrtva byla
a sama smrt má víčka zatížila,
stín záhrobní by nesvíral je tak.
Nad jiná "ne" je stokrát horší Jeho.
Tlach lidský netknul by se nás, můj milý.
My bychom z víru moře vzbouřeného
přes štíry hor se k sobě nevrátili:
A nebe mezi námi? Hvězdy jeho
jen naši přísahu by zpečetily.

3

Jsme nerovni a nerovni jsme byli
vždy v osudech i v celém žití svém.
Andělé naši vzhlédnou s úžasem,
o sebe jenom v letu zavadí-li.
Ty rozpomeň se, že tě ocenily
i královny, jež zvou tě k slavnostem,
kde oči s jasnějším jsou pohledem
než moje oči, které rozjasnily
se vždy slzami. Proč tedy ven
do tmy se z oken světlých zrak tvůj sklání
k bludnému pěvci, který unaven
pod stromem odpočívá? Požehnání
lpí na tvém čele, - na mém rosa jen, -
teprve smrtí budem vyrovnáni.

4

Jsi očekáván v palácových zdech,
básníku sladký, s písní vítanou!
Kde tanečníci v tanci ustanou,
aby svým zrakem lpěli na tvých rtech.
A pod střechu, jež z nejchudších je střech,
přec vstoupit chceš a vzácnou hudbu svou
v plnosti její, nikým nezřenou,
mi na práh složit v zlatých záhybech?
Hleď, oknem chlad jde do zborcené síně,
pod krovem sovy znají každý trám!
Můj cvrček cvrliká k tvé mandolíně.
Ozvěnu nebuď! Marně teskní tam!
Je uvnitř hlas, jenž s pláčem tiše hyne,
jako ty zpívat musíš - v dálce - sám.

5

Své těžké srdce slavně zvedám výš
jak Elektra kdys urnu pohřební,
hledím ti do očí a sypu z ní
popel k tvým nohám. Pohleď sem, ať zvíš,
jaký to smutek našel ve mně skrýš
a jak žhnou rudě v šedi popelní
divoké jiskry. Když je, vítězný,
zašlápneš nohou, ve tmu proměníš,
snad bude dobře. Pakli po mé straně
na vítr čekáš, prach že odklidí -
ty vavříny, jež svírají ti skráně,
můj milovaný, nejsou pevné zdi,
aby můj oheň nevyšlehl za ně
a vlas ti nesžeh. Odstup tedy! Jdi!

6

Jdi ode mne. Já vím, že nikdy víc
nebudu sama. Stojím v stínu tvém.
Už nikdy osaměle nad prahem
života nestanu a do světnic
své duše sama nevkročím a vstříc
nevztáhnu ruku k slunci, neboť sem
tvá dlaň se přece snesla. Širou zem
smíš vložit mezi nás, co zmůžeme? Nic.
V mém srdci tvoje provždy našlo skrýši,
tam dvojmo bije jedna jeho doba,
ze všech mým činů tvoje skutky dýší,
či víno se svým hroznům nepodobá?
Když modlím se, Bůh tvoje jméno slyší
a zří mé oči plakat za nás oba.

7

Když duše tvá se tiše blížila
po prvé ke mně, tu můj celý svět
se náhle změnil. Přišla odvracet
zlý osud smrti, jež mi hrozila.
Já ke dnu svržena jsem nebyla,
ne, zato k lásce pozdvižena zpět,
a v novém rytmu žití rozumět
se učím. Jed, jejž Bůh mi sesílá,
v tvé přítomnosti, Sladký, sladký je mi.
Od oné chvíle stopa kroků tvých
mou zemi mění v ráj, mé nebe v zemi.
A loutna - zpěv? Těch lásek včerejších
si cením dnes, že jejich tóny všemi
jde jméno tvé a provždy žije v nich.

8

Můj knížecí a štědrý dárce, čím
odměnit mám se za zlato a nach,
jež tvoje srdce sneslo na můj práh,
mne pojednou tu zahrnujíc vším,
co chybělo mi? Kdo jsem já, že smím
ten poklad vzít či odmítnouti tak?
Jsem chladná, mám snad před vděčností strach,
že za tvé dary nic ti nevracím?
Ne tak, ne chladná, ale chudá spíš.
Bůh řekl by ti, kdyby ses ho ptal.
Proud slzí z mého žití dávno již
smyl všechnu barvu. Trosky zanechal.
Na nich, můj milý, hlavu nesložíš.
Po těch lze leda šlapat. Ty jdi dál.

9

Mám vůbec právo dát, co mohu dát?
Chtít zahrnout tě v závoj slzí svých,
abys tam ozvěnu let bolestných
na hořkých ústech slyšel procitat,
kde úsměv k žití sílu nemá snad,
že vadne přes tvou lásku? To je hřích,
to nemá být. Dvojici nerovných
milenců přáno není. Nač si lhát?
Já vím, že právem s dary jako mé
jsme mezi nevděčníky počítáni.
K purpuru tvému prach můj nepřilne,
nedechnu jed ti na zrcadlo ani
ti nedám srdce, tolik rozdílné.
Máš jenom lásku mou! Ne, nedbej na ni.

10

Však láska, sama láska, krásná je
a hodna přijetí. Chrám zapálíš,
hoří jak len; a bude oheň týž,
ať cedry nebo koukol spaluje.
Láska je oheň. A když v nouzi své
ti řeknu - mám tě ráda - víš?
Tu v nové podobě mne uvidíš
a v proudu nových paprsků, jenž jde
z mé vlastní tváře k tvé. Vždyť psáno není,
že láska nízkých nízká bude zas.
Kdo milují, jsou Bohem vyslyšeni.
A to, co cítím, boří úzkou hráz
toho, co jsem, a v plameny se mění.
Přírodu, Lásko, dovršuješ v nás.

11

A je-li v lásce mé co cenného,
bezcenná nejsem. Pohleď, tvář mou bledou,
ta kolena, jež nésti nedovedou
břemeno srdce příliš těžkého,
můj ušlý život pěvce pyšného,
jenž cest si přál, co na vrcholy vedou,
a zatím svoji tesknou píseň šedou
i slavík lépe zpívá bez něho -
nač vzpomínat? Ó nejdražší, nech být,
pro tvoji cestu nejsem já ta pravá!
Mne odmění sám sebou vlastní cit,
tu milost láska srdci mému dává -
Dál žije v ní a chce v ní marně žít
a žehná ti a přece se tě vzdává.

12

A tato láska, pýcha oprávněná,
která, když z prsou k očím vystoupí,
jak vzácný rudý kámen na mně tkví,
že je i lidem zřejma jeho cena -
To nejsvětější, čím jsem pozdvižena,
mé srdce nemělo by, kdybys ty,
při našich očí prvém střetnutí,
kdy lásce prvně dostalo se jmnéna,
mi nebyl příklad dal. Tak velký, že se
i za ni cítím díkem povinna.
Tvá duše k sobě na trůn zlatý nese
mou, která teprv žíti počíná.
Že miluji, (ó duše, pokořme se!),
je dílo tvé, má lásko jediná.

13

Chceš slova, jimiž láska prosvítá,
jež krásnou řečí dokazují cit?
Mám pochodní nám tváře osvítit,
v tmě, jež je zlými větry rozryta? -
Skláním ji k nohám tvým. Vždyť odmítá
má ruka tak mou duši oddálit,
aby v mých slovech láska mohla znít,
ta mimo dosah ve mně ukrytá.
Kéž jenom moje ženství mlčící
může ti lásku ženy dokázat,
vím, žádána jsem, aniž sama chci
a proto trhám svého žití šat;
bezhlasou silou srdce zbrojím si,
aby svou bolest nedávalo znát.

14

Když milovat mne musíš, měj mne rád
jen pro lásku. To, milý, chtěla bych.
Ne pro můj pohled nebo pro můj smích,
pro způsob řeči, pro myšlenku snad,
jež jako z tebe zdá se vyrůstat
a zjasní pohodu dnů takových.
Všechny ty věci pominou a v nich
tak hasne láska jako počla hřát.
Mne nemiluj, že stíráš slzy mé,
tvůj drahý soucit není lásce dost.
Koho tvá péče něžně obemkne,
tomu i slza vzácný bude host.
Můj nejdražší, jen z lásky miluj mne,
bys láskou milovat moh pro věčnost.

15

Ne, neobviňuj mne, že moje tvář
až příliš smutná vždycky zdává se.
Jdem dvěma cestami a ve vlase
i slunce rozhodí nám dvojí zář.
Ty na mne dolů něžně hledíváš
jak na včelu, jež v krystal chytla se.
Co bezpečně tvou péčí skryta jsem,
marny jsou pokusy mé vzlétnout zas,
zda pryč jsem chtěla, sama sotva vím.
Však tebe vidím, tebe, milý můj.
Ne lásku jen, i konec lásky zřím,
památky jas i zapomnění tmu.
Jako ten, kdo v dálku zrakem upřeným
přes řeky hledí k moři hořkému.

16

A že jsi uměl takto zvítězit,
že ušlechtilý jsi a jako král,
zlomil jsi strach můj a tvůj purpur vzal
mne do sebe. Mé srdce přiblížit
se k tvému smí a může na něm bít
jinak, než bilo dříve. Tím se stal
můj vítěz větší jen, že pozvedl,
ač mohl oběť v prachu rozdrtit!
A jako voják poražený sám
meč podá tomu, kdo jej zachrání,
právě tak, drahý, já se nyní vzdám.
Můj boj je skončen. Na tvé vyzvání
se z prachu svého zvolna pozvedám.
Dej růst své lásce, rostu sama s ní.

17

Můj básníku, jsi pánem tónů všech,
jež mezi Před a Potom vložil Bůh.
Tvá čistá píseň plní jasný vzduch,
ač otvírá ji světa horký dech.
V bouření jeho nalezl jsi lék
pro nejtajnější přání, lidský sluch
hojivou hudbou naplňuješ. Bůh
svou vůlí rozhod o tvých osudech
a mne zas o tvou vůli podepřel.
Sám, drahý, vyvol, čím ti mohu být?
Nadějí, aby zpěv tvůj šťastně zněl?
Vzpomínkou, píseň ti mám roztesknit?
Zda stromem, jenž by nad tvou písní bděl,
Či hrobem, kde bys po ní hledal klid?

18

Já dosud nikdy kadeř vlasů svých
jsem muži nedala. Však, drahý, hle,
tu, kterou v prstech roztáčím si zde
a jež se hnědá dlouze vine v nich,
tu vem. Jak za dnů mládí zaniklých
víc neroztančím vlasy nezbedné.
Myrtou a růží neozdobím je,
jak dívky činí. Bledost tváří mých
a stopy slzí možná zastíní
sklon hlavy, kterou tíží starost zlá.
Já myslila, až nůžky pohřební
že vezmou je, však láska právo má:
Tu kadeř vem, - polibek čistý s ní,
který tam v smrti vtiskla matka má.

19

Však také duše kupuje a mění.
Já pro své srdce z básníkova čela
jsem jeho kadeř za svou obdržela,
dražší než koráb zlatem naplněný.
Takovou kadeř v rudém rozjiskření
uviděl Pindar, když se rudě chvěla
nad bílým čelem Mus. Mně připomněla
ta pověst tebe, drahý můj. Či není
stín téhož věnce na tvých kadeřích?
K nim váži stín a nežli nazpět padne,
zachytím síťkou polibků jej v nich
a kladu dar, kde nehrozí zlo žádné,
na svoje srdce. Teplo skrání tvých
mu nahradí, než samo navždy zchladne.

20

Můj drahý, drahý, když si pomyslím,
že ve světě jsi byl již před rokem,
co já tu dlela v sněhu hlubokém
a stopy nezřela a mlčením
nepohnul hlas tvůj. Jenom k poutům svým
jsem přičítala článek za článkem,
ani tvé ruce nevěřila jsem,
že zbaví mne jich. Teď však vypíjím
zázračnou číši žití. Divná věc,
neslyšet hlas, jenž dnem i nocí zněl,
či tušit aspoň - trhala jsem přec
i bílé květy semen, jež jsi sel.
Tak asi může jenom nevěrec
se k Bohu neznat, že ho neviděl.

21

Ach opakuj mi, opakuj mi zas,
že miluješ mne. "Písní kukaččí"
ta příliš častá slova nazval jsi.
A přece jaro, jak si vzpomínáš,
do hor a strání, na lesnatý sráz,
se bez ní samo nikdy nevrací.
Já, milovaný, volám ze své tmy,
když mučí mne všech pochybností mráz:
"Že miluješ mne, řekni!" Přece k smíchu
je hvězd pro jejich množství snad se bát,
či květin, že jich příliš má svou pýchu.
Opakuj, že mne rád máš, rád máš, rád, -
tu větu stříbrnou! Jen, drahý, v tichu
mne nezapomeň duší milovat.

22

Když naše duše stojí v jasu svém
a silny, vzpřímeny blíž k sobě jdou,
až plameny jim z křídel vyšlehnou
tam, kde se dotý kají, - může zem
tak ublížit nám, že tu nebudem
víc šťastni? Pomysli. Víš, v nebi jsou
andělé, ti nás k sobě přitisknou
a poruší svým zlatým nápěvem
hluboké, drahé ticho. Na zemi
spíš buďme, drahý. Dav nás odžene.
Zde čistá duše sama zůstat smí,
zde dají lidé v lhostejnosti své
nám místo k lásce pro den jediný,
nocí a smrtí ohraničené.

23

Je pravda, kdybych já teď zemřela,
že o můj život byl bys chudší ty?
Kdyby mne tmavý hrob měl ukrýti,
zem pro tebe by světla neměla?
Já, milovaný, jsem se zachvěla,
když četla jsem tvůj list. Vždyť patřím ti.
Však tolik tobě jsem? Smí nalíti
tvé víno moje ruka nesmělá?
Pak není smrt, je život naplněním.
Potom mne miluj, dechem, pohledem!
Jak ženy bohaté si lásky cením,
jež všechno opustily v citu svém.
Hrobu se zříkám pro tebe a měním
své sladké blízké nebe za tvou zem.

24

Jak nůž se zavírá, nechť břitký svět
do střenky zapadne a neporaní
v té měkké, teplé, milující dlani.
Ach, po tom zvuku nic už neslyšet
ze zmatků lidských! O tvůj život teď
své žití opírám, můj milovaný,
a jsem si jista, že mne kouzlo chrání
před nástrahami světa, jehož jed
chtěl zachraňovat nás. Nyní můžem bílé
lilie životů svých upevnit
i v kořenech i v květech. Od té chvíle
nebeskou rosu z výše budou pít.
K nim nedosáhnou ruce pošetilé.
Co Bůh nám dal, jen Bůh nám může vzít.

25

Rok od roku, než ty jsi přišel, milý,
já nesla sama těžké srdce své,
za smutkem smutek šíji spínal mně,
kde jiní nesli šťastný řetěz chvílí
jak perly, jež se v tanci probudily
a zdvíhají se jedna po druhé.
V beznaděj zhořkly všechny touhy mé,
Bůh neuzved už nad svět podloudilý
mé těžké srdce. - Pak jsem směla vnést
je v tvoje hluboké a tiché bytí.
Závažím jeho vlastní tíha jest,
klesá a nad ním se jak vlnobití
zavírá srdce tvé, jdouc dráhu hvězd
na pozemský můj osud připojiti.

26

Já s vidinami žila před lety,
mně společníky byly dobrými,
a sladší hudby, nežli hrály mi,
jsem nikdy netoužila slyšeti.
Však v jejich vlečky počal snášeti
se toho světa žal a němými
zůstaly loutny. Oči sleply mi
s očima jejich. Pak jsi přišel TY
být tím, čím zdály se. Jich zář a dech
a zpěvy (lepší jen, jak promění
se v křtitelnicích prostá voda řek),
jsou spjaty v tobě a má duše zní
tebou, svým naplněním přání všech.
Tak boží dary hanbí lidské sny.

27

Můj milovaný, ty jsi zdvihl mne
z té pusté země, jež mne věznit měla.
Tvůj dech mdlé kadeře mi odvál z čela,
že svítá nadějí, až andělé
je v polibcích tvých zářit vidí zde.
Ty můj, ty, kterýs ke mně šel, když celá
zem ode mne svou tvář už odvracela,
já Boha hledala a v nouzi své
jsem našla tebe! Teď jdem šťastna zas.
A jako hledí na minulé dny,
jimiž se kdysi prázdně vlekl čas,
kdo k asfodelům tichým sestoupí -
tak svědčím z hloubi srdce zde, že nás
ne jenom smrt, i láska vykoupí.

28

Mé listy! papír bílý, mrtvý, němý!
A přec byl dnes v nich život utajen,
když vyklouzly mi tiše z rukou ven
a v lehkém chvění na klín svezly se mi.
Ten říkal, přáteli na této zemi
že budem provždy. Tím zde určils den,
kdy ruky mé ses dotknul - tehdy jsem
plakala proto! Světlý mezi všemi
ten volá, já tě miluji! a tak
Bůh v jednom blesku minulost mou skryl.
Ten řekl mi, jsem tvůj - a pohleď, jak
vybledl na srdci, kde ukryt byl.
A ten - ó Lásko, budu špatný žák,
jestliže povím, co mi prozradil.

29

Na tebe myslím! - všechny myšlenky mé
jak víno divoké tě ovíjejí.
Až zeleň listů skryje strom a v její
široké cloně víc jej neuzříme.
Však, ó palmo, kéž si rozumíme,
ne sny mi tebe nahrazovat smějí.
Tys dražší, lepší. Blízkost tvou si přeji,
obnov ji zase! Silný strom své břímě
shazuje s větví, vůli vrací jim.
Tak sítě, které tebe uvěznily,
smeť k zemi, znič je! Neboť já, když smím
být s tebou, zřít tě, naslouchat ti chvíli,
tu v radosti své na tě nemyslím -
Jsem příliš blízko u tebe, můj milý.

30

Teď v noci slzami jsem zřela tebe
a ve dne usmíval ses přece sám.
Zda já snad vinu na tvém smutku mám,
či tys jej přivolal? Tak asi vede
se knězi, který sklání čelo bledé,
když kolem jásá díkuvzdáním chrám.
Jak amen nezní k jeho mrákotám,
tak přísaha i hlas tvůj nedovede,
když vzdálen jsi, mne zbavit pochyb všech.
Miluješ, drahý? Zda má duše znáti
směla tu slávu jenom ve svých snech
a v příliš silném světle zas ji ztratí?
Či ono světlo, jak žár slzí těch -
skutečné, žhavé, ke mně zpět se vrátí?

31

Ty přicházíš. Nic říci nezbývá.
Jsem zahalena teplým zrakem tvým
jako jsou děti sluncem poledním,
když z pod víček jim proudí zářivá
ztajená radost. Nedůvěřivá
jsem zbloudila svým strachem posledním!
Však nad hříchem se tolik nermoutím -
spíš nad tím, že jsou chvíle, kdy my dva
postrádat máme strážnou blízkost svou.
Oh, při mně stůj! Kéž srdce tvoje čelí
mým obavám, až znovu povstanou.
Skryj v křídlech svaté moci své, ty bdělý,
myšlenky moje, které bez ní jsou
jak pod oblohou ptáci osiřelí.

32

Když nad tvou láskou vzešel první den,
já luny večerní se obávala,
že přijde, aby pouta rozvázala,
jež pro chvíli snad spjata byla jen.
Cit rychlý bývá rychle přesycen
a mně se zdálo, že bych neobstála
v takové zkoušce! Já se podobala
spíš rozladěným houslím, jejichž sten
pokazil píseň tomu, kdo je zdvih,
a ten je vrací. V těchto slovech skrývá
se pravda pro mne, ale vím, že v nich
jsem tobě ukřivdila. Neboť zpívá
i špatný nástroj v rukou mistrovských.
A čin i láska velkým v jedno splývá.

33

Mým dětským jménem říkej mi! Kéž zase
mám jméno, pro něž kdysi opouštěla
jsem v běhu hry i květy, abych zřela
do něčí tváře, v které zračila se
jen láska pro mne. Zmlkly v jiné kráse
ty milé hlasy. Já je oželela.
Nebeskou hudbou smířeny jsou zcela
a na marách jen ticho prostírá se,
když Boha volám! - Nuže na rtech měj
ty nyní odkay hlasu zaniklého.
Severní květy k jižním květům dej,
vem s pozdním citem první plamen jeho!
Ano, tím jménem zas mne zavolej -
já odpovím ti srdcem dětství svého.

34

Týmž srdcem jsem ti odpovědět chtěla,
když zavoláš mne dětským jménem mým.
Hle, planý slib! Já už je nevlastním,
bitvami žití zhořklá, otupělá.
Dřív volána jsem spěšně opouštěla
své hry i květy v smíchu posledním
a pospíchala odpovědět jím
s radostí, jež mne ze hry provázela.
Teď opouštím, když odpovědět chci,
myšlenku na smrt, samotu svou stěží.
A přec mé srdce k tobě jde - a ví, -
že všechno jeho dobro v tobě leží.
Vlož na ně dlaň! Tak dítě neumí
se rozběhnout, jak ono k tobě běží.

35

Když já se pro tebe chci všeho vzdáti,
chceš být mi vším? Zda nikdy v roztesknění
na hovor společný a políbení,
na tento domov, jenž se nyní ztratí,
nebudu v cizích stěnách vzpomínati?
A vyplníš ten prostor uprázdněný
po mrtvých očích, nad jichž něhu není
a jež se - věrné - nikdy neodvrátí?
Cit lásky chce být těžko dobýván,
leč dobýt žalu, zdá se mi, je více.
Vždyť láska s žalem teprv žal je sám.
Já trpěla a těžko podrobím se.
Však miluj mne - chceš? Srdce dokořán
otevř, ať vlétnout smí tvá holubice.

36

V první čas naší lásky nestavěla
jsem na ní z mramoru. Či pevná bývá
láska, jež jenom z žalu v žal se kývá?
Ne - já před každým světlem spíš se chvěla,
jímž zlátla moje stezka osamělá,
a prstem jsem se bála hnout. Teď zbývá,
bych z boží vůle snad, ač důvěřivá,
vždy zase strach ten znovu přetrpěla.
Ó lásko, víro - kéž by nebyly
se naše ruce směly obejmouti,
kéž bychom smrtí navždy pozbyli
polibku svého - kéž mne láska rmoutí!
Jedinou radost pro ni ztratí-li,
hvězdami danou jeho zemské pouti.

37

Ach odpusť, že má duše schopna není
z tvé božské síly, o níž dávno ví,
stvořit si víc než obraz pískový,
jen k zániku a zkáze předurčený.
To zašlé roky, tebou nesvěceny,
mne spjaly zase svými okovy
a vnořily můj mozek blájový
do starých hrůz a pochyb, v kterých změní
se bělostné tvé lásky vidina,
cit nejcenější v cit, jenž nemá cenu.
Tak v bezpečí si pohan počíná,
když za záchranu z bouře božstvu svému
postaví mrtvou sochu delfína
a pak na prahu chrámu klaní se mu.

38

Když prvně políbil mne, líbal jen
prsty té ruky, kterou nyní píši.
Je od té doby bílá, čistá - tišší
k pozdravům světa, rychlá v spěchu svém,
když anděl mluví. Prsten s kamenem
ametystovým víc ji neodliší
než tento polibek. A druhý, vyšší,
kles na můj vlas a zpola zmizel v něm,
zpola se ztratil kdesi nad mé čelo.
Takto tvé lásky svaté pomazání
korunu lásky sladce předcházelo.
Třetí byl složen v čistém rudém plání
na moje rty. A tehdy pyšně znělo
z nich po prvé: Jsi můj, ty milovaný.

39

Že síla tvá a milost tvá ti dává
nahlédnout za tu bílou masku mou,
již léta svými dešti dávno rvou,
až zjeví se ti tvář mé duše pravá,
jež svědectví svým temným rokům vzdává -
že víru máš a lásku takovou,
zřít za mou duší věčně lhostejnou
anděla, který Nebe očekává -
že bouře ani vrak tě nezrazuje,
ne boží hněv, ne smrt, jež při mně stála,
nic, před čím člověk nazpět ustupuje,
nic, čím jsem sebe v sobě znavovala -
vděčnosti uč mne - kéž mne naplňuje,
aby se dobrotě tvé vyrovnala!

40

Oh ano! lásku v celém světě znají.
Co zve se láskou, nechci přezírati.
Já směla v mládí o ní naslouchati
i pak, že květy tehdy vzkvetlé mají
svou vůni ještě. Arabové dají
za úsměv šátek, ale soucit ztratí
před každým pláčem. Obrův zub se zvrátí
i na slupce, již deště omývají.
Míň stačí a věc láskou nazvaná
je zlobou nebo zapomněním spíš.
Však toho tvoje láska nepozná!
Ty, drahý, duše k sobě přiblížíš
i vzármutku a brzo se ti zdá,
když jiní pláčí, že je pozdě již.

41

Všem, kteří v srdci mne kdy milovali,
svým srdcem děkuji. A také všem,
kdo pod vězeňskou hradbu za hlasem
mé hudby přišli a jí naslouchali,
dřív nežli znovu na cestu se dali
k chrámu či na trh za svým osudem.
Ty ale, který pro pláč v hlasu mém,
pro vzlyky, jež v něm marně žalovaly,
svůj vlastní nástroj k nohám složil jsi.
Svědku mých slzí, nuže nauč mne
jak děkovat ti! Do budoucích dní
chtěla bych vložit smysl duše své,
aby v nich mohl svět, jenž pomíjí,
pozdravit lásku, která věčná je.

42

Já nechci, aby budoucnost má byla
jen opisem mé minulosti dál.
Tak psala jsem. A protože se zdál
být blízek anděl, který odesílá
mou prosbu, k Bohu jsem se obrátila
a tam na jeho místě ty jsi stál,
jenž andělům ses v duši podobal.
Já z nemoci se rychle pozdravila
a na mé holi poutnické mi vzrost
list zalený, i rosa padla na ni.
Tím nechci žíti, čím jsem žila dost.
Uzavři stránky, jež jsou žalem psány
a nový nadpis na mou budoucnost
dej, anděli můj, v světě nedoufaný.

43

Jak miluji tě? Řeknu ti, jak asi.
S hloubkou i výší, kterých dosahuje
má duše, když se slepě pohybuje
u hranic Života a Věčné Krásy.
S potřebou chleba, jenž po všechny časy
pokrmem našich dnů i večerů je.
Čistě jak ten, kdo pýchu odvrhuje,
volně jak ten, kdo o právo se hlásí.
S vášní, v mých starých žalech hořící,
s důvěrou, již jsem v dětství znala dát,
s láskou mým dávným svatým patřící,
slzami, smíchem, dechem - nastokrát
svým životem! - A dá-li Bůh, já chci
po smrti lépe jen tě milovat.

44

Tys přinášel mi mnoho květů, milý,
v zimě i vlétě do pokoje sem.
A zdálo se, ač uzavřeny v něm,
že po dešti a slunci netoužily.
Teď jiné květy, které vyklíčily
v chladu i teple na dně v srdci mém,
ve jménu téže lásky nazpět vem.
Je mezi nimi mnohé hořké býlí,
jež teprve tvá ruka vytrhne.
Však přijmi, jako já jsem přijímala,
zde tento břečťan, planou růží zde.
Kéž jest v tvých očích jejich barva stálá!
Ochraň je dobře! Já si v duši své
kořeny jejich navždy ponechala.

back for good

© jr 1002